اطلاعات اضافی

هزینه های زندگی در یونان توسط شرکت توسعه Grekodom

برآوردقیمت زندگی دریونان ازشرکت Grekodom

هزینه های نگهداری املاک دریونان بالا نیست.آنهاشامل:

مالیات املاک

بیمه املاک

هزینه های خدمات عمومی

1-حق بیمه.بیمه املاک دریونان اجباری نیست.امااگر ملک خریداری شده رهنی باشد بیمه ملک رهن شده اجباری می باشد.حق بیمه سالیانه املاک درحدود350یورومی باشد.

2هزینه های خدمات عمومی به صورت متری پرداخت می شود.میانگین هزینه عمومی یک آپارتمان 50متری بالای 600یورو در سالمی باشد(به شرطی که آپارتمان در 12ماه خالی نباشد).هزینه جمع آوری زباله روی قبض برق محاسبه می شود.برای جزئیات بیشتربه شرح زیر توجه کنید.به محض اینکه صاحب یک ملک شدید بزودی صورت حساب های زیر رادریافت خواهیدکرد.

 

هزینه جمع اوری زباله ،تمیزکردن پله ها ،خدمات آسانسور،تعمیرات خانه وهزینه سیستم گرمایشی (درمواردی که خانه مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی باشد)هرچه همسایه های شما بااعتبار باشند وحالت خانه شما باکلاس تر باشدهزینه ها بالاتر میروداگرشما یک خانه خصوصی بخرید پرداختی شما حتما متفاوت ترخواهدبود.اگرخانمه شما دریک محله روستایی باشد،هزینه نگهداری برای شما درسال 600یورودر سال یابیشترخواهدبود(ازقبیل هزینه نظافت وروشنایی بیرونی ،هزینه نظافت استخر شنا،هزینه باغبانی وامنیتی ).

برق.صورت حساب برق هردوماه یک بار تحویل داده می شود.هزینه قابل پرداخت براساس متر پرداخت می شود.

قبض آب هر3ماه یک بارتحویل داده می شود.آن هم به صورت متری محاسبه می شود.

هزینه زندگی در یونان

Cost of living in Greece واحد UnitقیمتPrice, Euro

Busاتوبوس بلیطTicket 0,8

Petrolبنزین 1liter1,7

Car rentalاجاره خودرو 45or higher

Taxiتاکسی 1km1

Meat (pork)گوشت 1kg5

Bottled waterبطری آب 0,5 iterl0, 50

Orangesپرتقال 1kg0, 50

Seafoodغذاهای دریایی 1kg9

Dinner at a tavernشام درمیخانه 1person15

Private doctor’s adviceویزیت دکتر متخصص40

Cigarettesسیگار 1pack3-4

Cinemaسینما 1ticket9

Service costs:هزینه خدمات

Electricityبرق kWh0, 072

Waterآب Cubic liter0,41-0,65

Telephone+ internet (Free calls to Russia)تلفن+اینترنت1month40

Natural gasگاز طبیعی м³= 11 kWh0,792

Diesel fuelsروغن موتور 1liter1,3

 

جنبه های مثبت این قانون یونانی

1-همراه با مبحث املاک ،خریداران لیست صاحبان زمینی که ملک دران واقع شده رادریافت می کنند(نقشه زمین یانقشه زمین برای استفاده کشاورزی).دولت سرمایه های اصلی فرد خارجی راچک نمی کندکه آیاآن فرددر کشوراصلی خود مالیات برای دارایی اصلی خود پرداخت کرده است.باامضای توافقنامه به خود فردوخانواده اش این حق داده می شودتاویزای معتبر Shengenصادر وجهت ورودبه همه کشورهای عضو Shengenمعتبرباشد.

بعدازاینکه قرارداداولیه امضاء شد،آنها حق اجازه اقامت در کشور یونان وهمچنین درهر کشورعضو قراداد Shengenبدست می آورند.میزان پایین مالیات برای املاک هدیه است وبرای صاحب جدید املاک مانند ارث اصلی به حساب می آید.

2کشورهای غیر از کشورهای اروپایی نیز می توانند دریونان املاک خریداری نمایند.قوانین به تصویب رسیده دردایره املاک برای همه آپارتمان ها ،خانه ها،ویلا های شبیه به وضعیت منزل مسکونی کاربرد دارد.این نکته نیز بایدمدنظر باشد که ویژگی فروش املاک دریونان،یکی ازقدیمیترین ویؤگی های فروش املاک درجهان ، در این کشوراجرامی شود که درآن بیمه املاک راضمانت کرده وصحت قرادادهای امضاءشده راکه دولت تایید کرده راتایید می کند.قوانین وضع شده اروپا خودبه خوددریونان لازم الاجرااست وانها به صاحبان املاک تعدادکمی امتیازومزایا می دهند.تعدادی ازآنان درقسمت بالا ذکرشد.

اشتراک خبرنامه