پرسش و پاسخ در خرید املاک و مستغلات در یونان از شرکت توسعه Grekodom

1-سوالات متداولی که درموردخرید املاک ازشرکت Greekodomپرسیده شده است.

چه مقداربرای مخارج اضافی خرید املاک دریونان مورد نیاز است؟

مخارجی که توسط خریداران پرداخت شده است:

هزینه مشاورحقوقی1.5درصدقیمت ملک که درقراردادخرید املاک ذکر شده است به علاوه 24درصدارزش افزوده.

هزینه دفتر اسناد رسمی به طورمعمول ،1.5درصدقیمت ملک که که درقرارداد خرید ملک قیدشده است بعلاوه24درصدارزش افزوده.

هزینه مالیات ملکی بسته به زمانی دارد که مجوز ساخت صادر شده است.

اگر قبل از سال2006صادرشده باشدمالیات قابل پرداخت 3درصدقیمت ثبت شده.

اگربعدازسال2006صادرشده باشدمالیات قابل پرداخت 24درصدقیمت ثبت شده می باشد.

هزینه ثبت 5/0درصدقیمت ثبت شده میباشد.

هزینه شرکت طبق قیمت املاک محاسبه نمی شود بلکه درحدود2درصدقیمت واقعی به علاوه 24درصدارزش افزوده است.

 

2-آیا زمین شما نشان دهنده ارزش ملک شماست؟

هزینه خدمات شرکت Grekodomحدود 2درصد قیمت واقعی ملک به علاوه 24درصدارزش افزوده می باشد.این یک هزینه معمول برای همه مشاوران املاک است و توسط خریدار به صورت قسطی پرداخت می شود.این هزینه درقیمت ملک گنجانده نمی شود،وقیمت هایی که در سایت ما نشان داده شده اندهمان قیمت واقعی هستند که از صاحب ملک پرسیده شده است.خریدار این فرصت رادارد که باصاحب ملک چانه بزند(دریونان چانه زدن همیشه وهمه جا قابل قبول است)که این موردصداقت ودرستی مارا نشان می دهد.درکنار این ،خریداراین فرصت رادارد که قیمت مارابالیست قیمت شرکت های دیگر درهمان بازارمقایسه کند.ما ضمانت می کنیم قیمت ماحداقل 10درصد پایینتر باشد.مامدیریت می کنیم،زیرا واسطه ای میان شرکت ماوصاحبان ملک وخریداران وجودنداردفقط 3نفرازما فرایند خرید املاک را انجام می دهیم.

3- آیابانک های یونان وام رهنی به خارجی ها پرداخت میکنند؟

دریونان بانک های خصوصی وجود دارند که وام رهنی به خارجی هاپرداخت می کنند،ازقبیل شعبات بانک های روسی.بیشتر بانک هایی که وام خرید خانه دریونان میدهندتعهدات مشتریان وپرداخت هایشان درروسیه،شامل رهن وپرداخت اجاره هایشان ،وام ها شخصی ودیگر بانک ها ودخل وخرج انان.شرح درآمدشان ضروری است.شرح دستمزدیا کارمزد،پس اندازیاسرمایه گذاری دریافت می شود.مدت رهن 10سال به بالا می باشدوپرداخت میتواند به دلخواه از8درصدبه بالا باشد.

4آیا مالیات سالیانه املاک دریونان وجود دارد؟

مالیات سالیانه املاک دریونان ازسپتامبر2011تصویب شد.میزان مبلغ آن به متراژملک وموقعیت آن بستگی دارد.مالیات فقط توسط صاحب ملک پرداخت می شودوربطی به مستاجرندارد.صورتحساب مالیات بهمراه صورتحساب برق توسط پست تحویل داده می شود.میزان کل مالیات از160تا1000یورو افزایش می یابد.

5-کدام بخش های یونان بیشتر مال روس هاوخارجی هاست؟

بیشترخریداران مایلند املاک واقع درشبه جزیره Khalkidhikiرابخرندزیرابیشتربخش های آن دارای دریای صاف وشفاف وشنزارهای آن که ازسوی اتحادیه اروپا بالاترین نشان زیست محیطی "نشان آبی "رادریافت نموده است.کارشناسان رشد این منطقه رابه خاطر قیمت وهمبستگی کیفی آن پیش بینی کرده اند.املاکی که در"برآمدگی سوم"شبه جزیره ،در Aphon،یکی از بهترین پیشنهادات ماست.این قسمت ازیونان بایستی به خاطر زیبایی طبیعی منظره هایش و جو بی نظیر وآرامشی که به خاطر

نزدیکی به زمین مقدس که افسانه ها آنرا به عنوان قطعه زمین دست نخورده مریم مقدس می دانند به خود افتخار کند.

6-دیگرمناطقی که مورد توجه خریداران املاک است مناطق شهر های تسولونیکی وآتن می باشد.پروازهای منظم درطول سال مردم تمام دنیا را به آن وصل می کند که برای فعالیت اقتصادی آزاد محسوب شده واز تخت خواب های درجه یک بیمارستان های یونان نیز استفاده می کنند.آیا کسی هست که در دل آرزوی داشتن یک خانه در یونان وزندگی اقتصادی وفرهنگی در آن رانداشته ودوست نداشته باشد ازدیدن کوه هاوبناهای تاریخی که میتوانند زندگی هزاران سال قبل خود در این تاریخچه باشکوه زمین نشان دهند،لذت ببرد؟

-7جزایریونان موردتوجه توریست های مختلفی از کشورهای بریتانیای کبیر،آلمان ،فرانسه،وایتالیااست.جزیره کرتی یکی ازبزرگترین جزایر یونان است.آن راافسانه هاواسطوره هااحاطه کرده اندوبیننده رابازیبایی بینظیر طبیعی اش ،چشم انداز کوهستانی ،دره های پوشیده ازدرختان جنگلی ،بناهاولوح های تاریخی اش و شنزارهای حیرت انگیز با ماسه های سفید برفی به تعجب وامی دارد.به این خاطر است که تمدن های بشری قرن ها پیش بوجودآمده

 

 

وجزیره کرتی یکی از جذابترین دریاهادر جهان باقی مانده است.

8-چه مدارکی برای خرید املاک دریونان مورد نیاز است؟

مجموعه مدارکی که برای خریداملاک دریونان مورد نیاز می باشدزیادنیست وبراحتی جمع می شود که شامل:

گذرنامه معتبر

ویزای معتبربرای این کشور

اسنادبایستی دربردارنده آدرس ثابت محل سکونت(کدملی/گذرنامه معتبر محل سکونت) باشند

محل استخدام.یک سندکه نشان دهنده شغل اصلی خریدار باشد

کپی اظهارنامه مالیاتی(یاشرح مالیات شغلی)یاشرح درآمدهای دیگر(شرح درامد،دفترچه بانک و..)

میزان درآمدشرح داده شده ربطی به قیمت املاک ندارد.این سند درثبت پرداخت کننده مالیات دریونان ضروری است.

9-حداقل زمان مورد نیازبرای انتقال سند ملک خریداری شده ودردست داشتن یک سند که مالکیت راتاییدکند چقدراست؟

اول بایستی خریدارآینده سند پرداخت مالیات راتکمیل کرده ویک حساب دربانک شهری باز کند.این کار چندساعت وشاید هم یک روز طول بکشد.سپس وکیل شما شروع به بررسی سند املاک میپردازد به شرطی که همه اسناد به خوبی روشن ودردسترس باشند ممکن است چندروز یاحتی بیشتر طول بکشداگربخواهید زمین یا یک واحدبزرگ مستقل بخریدمانندیک هتل یاساختمان تجاری .پس ازآن اگرتمام پول خریدار برای خرید ملک آماده باشد قراردادوسندخرید خانه امضا میشود.سپس تمام اسناد به فردمورداعتمادوکارشناس داده می شودتابه دفتراسنادرسمی ببرد.سندرسمی پس از5روز صادر می شود.بنابراین تمام تشریفات مربوط به خرید املاک می تواند پس از 7روز نهایی شود.(مگراینکه اتفاقاتی بیفتدکه این پروسه راتحت تاثیر قراردهد.یا خریدار قادرنباشد تمام پول قیمت ملک رایکجا بدهد یا اسنادزیادی وجود داشته باشد که قبل از امضاء قرارداد بایستی بررسی شود)

آیا میتوانم برروی کمک شرکت حساب باز کنم اگر من بخواهم ملکی را که خریدم اجاره بدهم؟

بلی ،شرکت ما این نوع از خدمات راانجام می دهد. ما میتوانیم مستاجری راپیداکنیم که بخواهد ملک شما رااجاره کرده وبه شما تعهد دهد درحالی که خارج از یونان بسر می برید اجاره ماهیانه راپرداخت نماید.

اشتراک خبرنامه