طراحی معماری

پروژه طراحی معماری ازشرکت Grekodom

 

1.طراحی ساختمان عمومی وخصوصی قدم اول ساخت انها است که مراحل بعدی را جلومی برد.مگر اینکه شما متخصص در نقشه وخصوصیات طراحی ساخت هستیدکه می توانیدباساخت ان یابا نوسازی ساختمان موجودشروع کنید.

2.شرکت Grekodomدرباره ی طراحی ساختمان های مسکونی وغیرمسکونی قبلا تصمیم گرفته است.طراحی نقشه های ساختمان مسکونی ،فرایندی پیچیده شامل برق گرمایش آن،طراح های منبع آب وسیستم های فاضلاب ونیز طراحی سیستم تهویه هواوتصویه ی هواست.

3.بعلاوه،ما ساختمان های غیرمسکونی رادرسطح های پیچیده ی مختلف طراحی می کنیم.طراحی وساخت درپذیرش مشکل باقانون هاومقررات موجودانجام می شوندکه اقدامات بعدی ساخت را فراهم می کند.شما می توانیدبا ساخت خانه ای شروع کنیدفقط وقتی نقشه طراحی کامل وجزئی آن وهمه خصوصیات لازم شروع از مدل طراحی معماری رادارید وبا طرح پروژه سیستم های حمایتی وسودمندآن پایان می یابد.


طرح D 3 Design

1.شما تصمیم ساخت خانه خودتان راداریدوایده های فراوانی درباره اینکه این خانه بایدزیبا شود دارید.اما کشیدن طرح یا توصیف کلامی ایده تان ممکن است برای فهمیدن و انجام آنچه شما می خواهید کافی نباشد.تنها راه حل طراحی باکیفیت بالاست که می تواند امنیت خودتان ونیز دوره زندگی طولانی ساخت را تضمین کند.نبودطراحی نقشه خوب یا کیفیت ناچیز آن ممکن است منجربه هزینه های اضافی یادربرابرکیفیت ناچیز کارساخت شود.

2.تکنولوژی های مدرن ،نقشه های ساخت پیشرفته ی سریعتر وارزان تر راایجادکردند.کامپیوتربه تجسم سه بعدی کمک کرد،کمک هایی که طراحی باکیفیت ودقیق نمایش مدل های اولیه ی را بهبود می بخشد.

3.نمونه های سه بعدی با مراقبت های تخصصی بالاطراحی شده اند که پروژه ی شما به طور کارآمدتروکیفیت بالایی انجام خواهد شد.نرم افزارگرافیک ،مهندس راقادرمی کند تا نمونه جزئی ازخانه آینده شما ایجادکندوتوجه به همه ی خصوصیات طراحی آن وموادساختی که شما برای استفاده طراحی می کنید رااتخاذ کند.مدل های سه بعدی این امکان را میدهد که همه اشکالات طراحی ممکن درمرحله اولیه پیشرفت پروژه راتصحیح کند.تجسم حمایت شده ی کامپیوتر شمارا قادرمی کندتا خانه ی آینده خود ومحیط پیرامون آن راباجزئیات کوچکترکه ازاستخرشنا وکاراژ شروع می شود وبا مسیرهای قدم زدن وزمین های بازی پایان می یابد راببینید.

4.طرح سه بعدی مهندس پروژه را قادربه ارائه ودیدن هدف معماری درطرح هاوبخش های متفاوت می کند که برای تعیین دقیق مقدارساخت کار وزمان مورد نیازبرای تکامل آنها مهم تراست.همچنین شما می توانید چندراه حل طراحی خانه آینده تان راایجاد کرده وببینید یا حتی به گشت زنی برویدوتقریبا هراتاق رابازرسی کنید وحتی قدم هابرروی هرپله که به اتاق زیرشیروانی یابه بالای سقف گلخانه می روید را محاسبه کنید.

5.مهندسان Grekodomهرپروژه رابه طور فردی و با بالا ترین دقت موردبحث قرارمی دهند.تیم های آنها با همکاری بالا وباارتباط نزدیک ضمانت کار ها را بر عهده میگیرند تا خانه ی آینده ی شما دارای همه استانداردهای کیفی بالا باشد.

6.طراحی نقشه های پروژه به توسعه دو سند مهم اشاره می کنند:طرح تصوری وطرح پیمانکاری.مورداول اسنادی را که برای طراحی پروژه بکار رفته اند همراه با مهندس پروژه مورد بررسی قرارمیدهند درحالی که مورد دوم همه نتایج بحث ها و تناوب های قبلی را شامل می شود که همه ی امکانات تغییر درپروژه را بررسی می کند.اما درهردومورد ، مجموعه کاملی از نقشه هاوخصوصیات طراحی تضمین شده است که ایده های شما به وضوح درک شوند وبه طورکامل بامهندس ومعمارهای پروژه انجام خواهند شد.

7.درحالی که خانه ی آینده شما را به مدل های سه بعدی طراحی می کنند یا نمای چهارنقشه ی آن ایجادمی شود،معمارپروژه همه قوانین ومقررات راموردتوجه قرار می دهد ازجمله نیاز مندی به طرح بندی خانه،موادساخت،خطوط خدمات وطرح بندی تهویه.سپس،بعدازطرح نقشه که با اختیارات محلی مجوزهای ساخت بدست آمده تصویب شد،راه حل های اساسی بررسی کننده ی ویژگی های جغرافیایی زمین همانند دیوارهای خانه ،سقف وکف ها وطرح های پوششی طراحی می شوند.این کارپیچیده به طرح تخصصی خانه رویایی شما منجرمی شود که درزمین خدایان باستان وقهرمانان افسانه ای ایجادخواهدشد.

 

اشتراک خبرنامه