ساخت و ساز

1.شرکت پیشرفته ی Grekodomاستفاده از این هنروموفقیت های پیشرفته ی علم ومهندسی بعلاوه ی تجربه ی غنی بدست امده توسط چندنسل ازمتخصصان را در ساختمان بکار می برد که این امر انجام بیشتر درخواست ها وپروژه های شما راممکن می کند.کیفیت بی نظیر کارانجام شده باکارمند ان متخصص ما با کیفیت طرح هنری مرتبط می شودوتکنولوژی های ساخت، انتخاب دقیق موادمورداستفاده ی تیم های ساخت ،بررسی وکنترل مداوم ما درهمه ی مراحل انجام پروژه ساخت ومدیریت کیفیت آن حفظ میشود.

2.شرکت پیشرفته ی Grekodomنظارت ساختاری پیچیده ای درهمه مراحل کارساخت که ازطراحی نقشه پروژه وخصوصیات توسعه شروع وتاانجام نهایی آن فراهم می کند.دانش ومهارت های تخصصی کارمندان ما به ساخت خانه ی یونانی شما درکوتاه ترین زمان وباحداقل درامدشما کمک خواهد کرد.

3.درحالی که خانه ی شمارامی سازیم،ازبهترین موادساختمانی وهمچنین کیفیت تخصص هنری که امنیت پروژه وراحتی را تضمین می کنداستفاده می کنیم.کارمند ان این شرکت به شما درانتخاب موادی که برای کامل شدن کارمناسب تر هستندونیز راه حل های طراحی بهتر که ناحیه محلی شما وخصوصیات دیگرراموردتوجه قرارمی دهد کمک خواهندکرد.کارمندان متخصص ما اطمینان می دهند که طرح های شما کامل درک خواهند شد.Grekodomخدمات زیردرساخت خانه فراهم می کند:

1.توسعه ی طرح پیمانکار:

*توسعه ی مفهوم معماری وتصویب توسط مشتری

*توسعه طراحی بخش به بخش پروژه

*تصویب طراحی پروژه با اعضای اداری

*کسب مجوزساخت دریونان

2.نظارت ساخت وبازدیدتکنیکی پروژه

3.تصحیح پروژه اگرنیازشد

4.تصدی پروژه

Grekodomهمه نوع کاروابسته به ساخت خانه دریونان را انجام می دهد. مهندسان باتجربه ی ما طرح سیستم خدمات راتوسعه می دهند،تیم های ساخت ما،تزئین وپوشش نماونصب سیستم خدمات ونیزانواع دیگر کارساخت راانجام می دهند.

قبل از پیشرفت طرح ،مهندسان ما تصورمعماری بهینه پروزه شما راتدبیرمی کنند که طرح بندی طرح عمومی آن ،هرطرح وبخش فروشگاه راشامل می شود.شرکت ما طرح پروژه رادرسطح های مختلف پیچیده توسعه می دهد،مجوزساخت در کوتاهترین زمان ممکن بدست می آید ووقتی این پروژه کامل می شود،ما به تصدی پروژه شما وثبت آن درهیئت اداری یونان کمک می کنیم.قیمت هرمترمربع این پروژه به طورجداگانه ازقیمت توسعه ی طرح پروژه محاسبه می شود که از1000یورویابیشتربسته به جزئیات پروژه بالغ می شود.

Grekodomپیشرفته با استفاده ازتجربه ی غنی ودانش ومهارت تخصصی عالی کارمندان شایسته این امور را انجام دهد این شرکت تضمین می کند که همه ی پروژه ها به موقع وبه طور کارآمد مطابق با تقاضاهای فردی مشتریان ما تکمیل شود.

 

اشتراک خبرنامه