ساخت و ساز در استخرهای شنا در یونان از شرکت توسعه Grekodom

استخرشنای خانه ی شما دریونان با طبیعت زیبایی احاطه شده ودر300روز آفتابی سال گرم می شود و برای شنا حتی درزمستان قابل استفاده است،آیا این خوابی که ازواقعیت ناشی می شود نیست ؟شرکت Grekodomبه شما کمک حرفه ای درطراحی وساخت استخرشنا ،وسایل تعمیر تاسیسات وهمچنین قراردادن لایه کشی آنها باانواع متفاوتی از آجر ها راپیشنهاد می کند. مادرهمکاری نزدیک باشرکت های متخصص درتامین تاسیسات استخرشنا وخدمات رسانی استخرشنا مشارکت می کنیم.

انواع استخرشنا

1 .وابسته به موقعیت آنها

استخرهای شنای درهوای آزاد.ساخت آنها درمقایسه با استخرهای سرپوشیده ارزان تراست.دریونان،دمای هوای بیرونی به ندرت به زیر 10-15درجه حتی درزمستان کاهش می یابدواین وسیله ای هست که شما بتوانید دراستخرهای هوای آزاد حتی درتعطیلات سال نو شناکنید.

استخرهای شنای سرپوشیده.استخرهای سرپوشیده می تواند درون هرساختمانی همچون خانه اصلی خودتان یا زیرزمین آن یا ساختمان جداگانه ای درساختمان اصلی یاحتی ساختمان جداخصوصا برای استخرشنای خانگی بناشده ،ایجادشود.

2.وابسته به سطح آن

کاملا فرورفته:لبه بالایی آنها درسطح زمین وازسطح اب 15-20سانتیمتر بالا است.این نوع ساختار کاملا یکنواخت با چشم اندازخودتان وآن راه حل استانداردی برای استخرسرپوشیده است.

قسمتی فرورفته.لبه بالایی آنها 70-100سانتیمتربالای سطح زمین است.لبه بالایی آنها به صورت حفاظی برای محافظت بچه های کوچکتر ازافتادن به استخرمحافظت می کند.لبه بیرونی آن نیازمند کاری تکمیلی است وطراحی ها ودکوراسیون داخلی می تواند به شما بسیاری از راه حل های خلاقانه را پیشنهاددهد.

سطحی:دراین مورد،بیشتر قسمتهای استخرهای هوای آزاد پیش ساخته هستند.زیان آنها این است که شما باید چند پله نردبانی برای رسیدن به درون استخربکارببرید.

3. وابسته به ساختارآن

قابل بادکردن: آنها ازلایه مضاعف پایدار بافت PVHساخته می شوند.لبه آنها بالایه هوای قابل بادکردن که ساختار سفت ومحکم استخررا ایجاد می کند مجهزشده اند.که یک نوع راه حل اقتصادی است که اجازه می دهد به شما تا استخرشنایتان راهروقت وهرجایی که بخواهید قراردهید.

پیش ساخته:اندازه ی نسبتا کوچک وساختارساده ی آنها نصب استخررا هم درهوای آزاد وهم در داخل آسان می کند.آنها همچنین نصب سیستم تصفیه آب ساده را ممکن می کنند.

ساخته شده از پلی پروپیلین: محیطی دوستانه وپلاستیک بادوام.استفاده ی این موادمیزان کارساختاری که باید انجام شود علاوه بر ترازکردن سطح،میزان کردن آب وپوشش دادن مصرف راکاهش می دهد.

ثابت که ازبتن ساخته شده است.ساختارآنها بدون محدودیت برروی ناحیه سطح استخر،عمق وشکل واقع می شود که در آن می شود تخته شیرجه استفاده کرد.سیستم تصفیه آب کارآمدتر وانواع مختلف تجهیزات پذیرایی می توانند همچنین درچنین استخرهایی بکارروند.راه حل بهتر این است تا استخرشنای هوای آزاد شما براساس جهت وزش باد واقع شود.شما ممکن است همچنین بخواهید چند لبه کوتاه بسازیدتا ازرسیدن آلودگی به آب جلوگیری کنید.اما باید به خاطر داشته باشید که استخرشنای خصوصی نیازمند مراقبت بیشتری است وتمیزنگه داشتن آن نیز مقداری پول نیاز دارد.برای مثال وقتی یک هفته باید فیلترهای آب وحجم کف استخر ودیواره ها راتمیز کنید،ممکن است بخواهید خودتان این کارراانجام دهیدیاممکن است یک شرکت اختصاص یافته خدماتی اجاره کنید تا استخرتان را تمیزومحافظت کند.راه حل موثر هزینه بر وسودمندتر این است تا خانه ای درحومه شهر دریک مجتمع مسکونی بخرید که استخرشنای مشترک داشته باشد .دراین مورد،همه هزینه های خدماتی استخرشنا بین مالکان ساختمان تقسیم می شود.

اشتراک خبرنامه