هزینه های ثبت املاک و مستغلات در یونان

قراردادخرید ملک:مخارج اضافی ودستمزدها

اگرقراردادخریدملکی راامضا می کنید،شماباید مخارج ودستمزدهای اضافی زیررا بپردازید:

اگرمقدارقیمت واقعی ملک تا100000ومالیات 3درصداست سپس مخارج به صورت زیرمحاسبه می شود:

دستمزدمشاورحقوقی:100000×1.5% =1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

دستمزدسردفتراسناد:100000×1.5%=1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

مالیات انتقال عنوان:100000×3.09%=3.090

دستمزد محضررهن :100000×0.5%=500

دستمزدنماینه ملک:100000×2%=2000 مالیات 24% علاوه به2460= ارزش افزوده

9740Euro مجموعا

 

اگر مقدارقیمت واقعی ملک تا100000ومالیات 24درصداست سپس درآمدها به صورت زیر محاسبه می شوند:

دستمزدمشاورحقوقی:100000×1.5% =1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

دستمزدسردفتراسناد:100000×1.5%=1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

مالیات انتقال عنوان:100000×24%=24000

دستمزدمحضررهن:100000×0.5=500

دستمزدنماینده ملک:100000×2%=2000

29650Euro مجموعا

اشتراک خبرنامه