تخفیف برای اموال خریداری شده در یونان توسط شرکت توسعه Grekodom

تخفیف خاص قیمت ها برای مشتریانی که ملکی دریونان ازGrekodomمی خرند

اراه Grekodom شرکت اولویتمجموعه خدمات بینظیر به مشتریاناست.همه مشتریان ما که ملکی دریونان می خرند،کارت تخفیف طلایی ازشرکت ما دریافت می کنند.این کارت تخفیف های زیررا شامل میشود:

*50درصدتخفیف برای خدمات دراطاق استراحت vipفرودگاه تسالونیکی و استفاده از پارکینگ فرودگاه

*20درصدتخفیف درکرایه تاکسی Grekodom taxi

*10درصد تخفیف خدمات مراکزبهداشتیGrekodom

*10درصدتخفیف دراجاره ی ماشین

*5درصدتخفیف درخدمات ساخت شنا استخرهای ساخت,سازی محوطه,تلویزیون آنتن نصب مثال عنوان به

*5درصدتخفیف دربلیط های هوایی

*5درصدتخفیف درگردش

اشتراک خبرنامه