اسناد و مدارک برای ویزا به یونان

اسنادموردنیاز برای درخواست ویزا

ثبت متعدد ویزای شنگن ومجوزاقامت برای مالکان خاص دریونان.

1.درحالی که معامله ی خریدملک پایان می یابد وبعداز امضا قراردادانتقال، خریدارملک دارای ویزای شنگن خواهد شد که این امر به او اجازه ی ماندن نه تنها در یونان بلکه در کشورهای زیر پوشش ویزای شنگن را هم میدهد .

2.این ویزا برای یک سال معتبراست و می توان آنرا هرسال تمدیدکرد که به مالک واعضای خانواده ی اوحق می دهد تا دریونان وکشورهای دیگر شنگن برای مدتی بیش از 180روزدرسال بمانند.

3. درخواست ویزا به سفارت یونان درکشور اقامت شخص ارائه می شود.همچنین،شما ممکن است ترجیح دهید وکیلان Grekodomآن رابرای شماانجام دهند.آنها همه کارهای لازم درباره ویزا یادرخواست مجوزاقامت شما راانجام خواهندداد.همه شما برای انجام این کارنیازدارید مدارک مورد نیاز را ایمیل نماییدونماینده دفتراسنادرسمی به کارمندما اجازه می دهد تا ازطرف خودتان عمل کند.خدمات درخواست ویزا 100یورو میباشد.

اسنادارائه شده به سفارت یونان درمسکوهمراه بادرخواست های ویزا:

*کپی ازقراردادخریدملک

*دعوت نامه (برای افرادی که مالک ملکی در یونان نیستند)

*نماینده ی دفتراسنادرسمی داده شده به کارمندمابرای اجازه دادن آنها برای تکمیل همه ی مراحل ویزا

*درخواست ویزای یک ساله برای مالک یا شش ماهه برای گردشگر

برای افراداستخدام شده درروسیه:

*فرم درخواست

*گذرنامه معتبربه اضافه ی کپی زیراکس صفحه ی نخست آن وهمه ی ویزاهای شنگن موجود

*2قطعه عکس رنگی mm 3x4 or mm 3.5x 4.5

*کپی صفحات گذرنامه:صفحات درباره ی درخواست اطلاعات ثانویه وثبت

*مدرک استخدام و نامه ی امضا شده از کارفرما به همراه آدرس وشماره تماس کارفرما و اعلام حقوق دریافتی

برای شغل آزاد:

*فرم درخواست

*گذرنامه معتبربه اضافه ی کپی زیراکس صفحه نخست آن وهمه ی ویزا های شنگن که موجود است.

*دوقطعه عکس رنگی mm 3x4 or mm 3.5x 4.5

*کپی زیراکس های صفحات گذرنامه

*کپی گواهینامه شغل آزاد،کپی گواهینامه دفتراسنادمالیات وصورت حساب درآمدصادره توسط کارمندمالیات یاکپی تخفیف مالیات.درمورد شغلی که مهرخودشان را استفاده می کنند،وضعیت استخدام مهرشده

برای بازنشسته ها وبیکاران سالخورده

*فرم درخواست

*گذرنامه معتبربه اضافه ی کپی زیراکس صفحه نخست آن وهمه ویزا های شنگن موجود

*2قطعه عکس رنگی(5/3در 5/4)

*کپی های صفحات داخلی گذرنامه :صفحاتی درباره ی درخواست کننده ی گذرنامه

*کپی کارت بازنشستگی

*نامه ضمانت ازاقوام نزدیک درخواست کننده،کپی ازسندنشان دهنده ی نسبت خانواده،صورت حساب ضمانت کار،صورت وضعیت بانک درخواست کننده،مانده حساب حداقل 30000روبل که قابل تبدیل به ریال می باشد .

درموردخردسالان زیر 18سال که به تنهایی سفر می کنند:

*گذرنامه معتبربه اضافه ی کپی زیراکس ازصفحه اول آن وهمه ویزا های شنگن.

*دوقطعه عکس رنگی (5/3در 5/4)

*کپی زیراکس گذرنامه

*معرفی نامه صادره توسط مدرسه بچه

*نامه ضمانت ازنسبت نزدیک خردسال،کپی ازسند نسبت خانوادگی دائمی،وضعیت استخدام ضامن یاصورت حساب بانک

*رضایت اختیاروالدینی ازوالدین دیگر وکپی ازگذرنامه داخلی آن

درموردتنها مسافرت کردن باوالدین

*گذرنامه معتبربه اضافه ی کپی زیراکس صفحه نخست ان وهمه گذرنامه های Schengenکه ان شامل می شود

*2قطعه عکس رنگی

*کپی زیراکس گواهی تولد

*صورت حساب اصلی صادرشده توسط مدرسه بچه

*نامه ضمانت از ولی بچه ،کپی ازسنداثبات کننده ی نسبت خانوادگی،وضعیت ضامن استخدام کننده یاصورت حساب بانکی او

*رضایت اختیاری والدین ازوالدین وکپی گذرنامه داخلی آنها

 

 

اشتراک خبرنامه