مراحل خرید املاک و مستغلات در یونان

1-مراحل قانونی انتقال املاک دریونان

عنوان انتقال وثبت به طورکلی شفاف وروشن است ،وبه آسانی کنترل میشودوپروسه آن در یونان عمومی است.این کشورازژانویه 1981یکی ازاعضای اتحادیه اروپاست ،بنابراین هر دوی قانون ملی واروپایی لازم الاجراست.

2- قدرت یک وکیل مدافع رامجسم کنید.که بوسیله یکی ازسر دفتراسنادیونان درحضوریکی ازدوطرف انتقال دهنده سند اجرامی شود.این قدرت وکالت به وکیل این اختیار را داده است که در این سند به عنوان نماینده فردخارجی عمل کند.این سند حاوی قدرتی است که به وکیل داده می شود که حتی درخرید وفروش املاک خاص نیز قرادادخرید راتنظیم وامضاکند.بدین ترتیب ،فروشنده نیازنیست خودرادرگیر پروسه طولانی وپیچیده قانونی نماید.

3- نماینده مجاز اقدام به تنظیم سندمالیات می کندوآن را به شخص حقیقی تحویل می نماید.نرخ مالیات درحدود3.09درصد ارزش دارایی است به شرطی مجوز ساخت قبل از2006.01.01باشدواگربعدآن باشد 23درصداست.هردوطرف خریداروفروشنده قرادادمخصوص فروش املاک رادرحضورسردفتراسنادرسمی وبرگرداننده مجاز امضا می کنند.بعد ازاینکه قراردادامضاشد حقوقدان آن را درقسمت ثبت املاک که مرحله پایانی است وبایددقیق وحتما درفرایند انتقال املاک خریداری شده تکمیل شود، ثبت می کند .

4- بعدازاینکه قرارداداولیه امضاشد ،خریدار سندی که توسط سردفتر تکمیل وبه زبان روسی نیز ترجمه شده رادریافت می نمایدبعلاوه مجوز ساخت،گواهی حق استفاده،نقشه کلی ملک،وطرح نقشه برداری .

اطلاعات ذکرشده بالا توسط دایره قانونی شرکت Grekodomتهیه شده بود.

 

اشتراک خبرنامه