کارت طلا از شرکت Grekodom

1.هدف شرکت Grekodomرضایت مشتری درهرمرحله معامله ،ونیز مرحله حضور آنها دریونان بعد از خریدملک است.باموفقیت این هدف،مابرنامه تخفیف جدیدی توسعه دادیم.درزمان معامله خریدوفروش،مشتریان ما کارت طلایی دریافت می کنندکه اراه خدمات درشرکت های گروه Mouzendisرامختصرمی کندوحقوقی برای تخفیف های زیر می دهد:

*50درصدتخفیف درباره ی خدمات دراستراحتگاه vipفرودگاه تسالونیکی

*50درصدتخفیف درباره ی پارک کردن درفرودگاه تسالونیکی

*20درصدتخفیف کرایه های تاکسی Grekodom

*10درصدتخفیف خدمات Grekodom

*10درصدتخفیف اجاره های ماشین

*5درصدتخفیف خدمات ساخت

*5درصدتخفیف بلیط های هوایی

*5درصدتخفیف گردش

کارت تخفیف طلایی بایدهمراه باگذرنامه ارائه شودوفقط برای خدمات فراهم شده توسط شرکت های گروه Mouzenidisمعتبراست.

*تخفیف باخدمات شرکت Grekodomخدمات زیردرمرکزپزشکی اروپاتسالونیکی بین بالکان و7کلینیک اختصاصی درآتن راپوشش می دهد:

1.همه ی برنامه های تشخیصی برای افراد بالغ وبچه ها

2.همه نوع عملکرد

3.بستری شدن

4.پذیرش دکترهای خصوصی

5.نظارت های آزمایشگاهی وسودمند

6.IVFوزایمان

همه ی خدمات درکلینیک های پزشکی درآتن همچنین فراهم شده اند.

 

اشتراک خبرنامه