پروژه های سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در املاک مسکونی در خارج از کشور

1.هدف اصلی پروژه های سرمایه گذاری که توسط شرکت ماپیشنها دمی گرددکسب تضمینی سود5تا10درصدی سالانه ارزش املاک خریداری شده می باشد.کارماافزایش سرمایه مشتریان ما است.اجاره آپارتمان برای دانش آموزانی که برای تحصیل به مدت طولانی به شهرهای بزرگ می آیندبه نسبت اجاره خانه درزمان تعطیلات درشهرهای کوچک یکی است.اجاره املاک به مدت طولانی به خاطر کاهش استهلاک املاک سودمندتر است.اگر لازم باشد کارمندان ماجهت تعمیر ،خریداثاثیه منزل ونظارت بربهداشت محیط به کمک شما خواهند آمد.

2.ما لیست قیمت اجناس برای شما ارائه خواهیم نمود به علاوه سودمندی اجاره املاک راتخمین می زنیم.

به سمت آینده ای بادورنمای امیدبخش بروید!!!

پروژه های سرمایه گذاری کنونی شرکت پیشرفته Grekodom:

Apartment in Athens, 96 sq.mآپارتمان 96متری درآتن

Apartment in Athens, 75 sq.mآپارتمان75متری درآتن

Apartment in Athens, 75 sq.mآپارتمان 75متری درآتن

Apartment in Athens, 70 sq.mآپارتمان 70متری درآتن

Apartment in Athens, 70 sq.mآپارتمان 70متری درآتن

Apartment in Athens, 65 sq.mآپارتمان 65متری درآتن

Apartment in Athens, 60 sq.mآپارتمان 60متری درآتن

Apartment in Athens, 52 sq.mآپارتمان 52متری درآتن

Apartment in Athens, 50 sq.mآپارتمان 50متری درآتن

Apartment in Athens, 40 sq.mآپارتمان 40متری درآتن

Apartment in Athens, 35 sq.mآپارتمان 35متری درآتن

Apartment in Athens, 35 sq.mآپارتمان 35متری درآتن

Apartment in Athens, 33 sq.mآپارتمان 33متری درآتن

Apartment in Athens, 33 sq.mآپارتمان 33متری درآتن

Apartment in Athens, 33 sq.mآپارتمان 33متری درآتن

Apartment in Athens, 32 sq.mآپارتمان 32متری درآتن

Apartment in Athens, 37 sq.mآپارتمان 37متری درآتن

Apartment in Athens, 27 sq.mآپارتمان 27متری درآتن

Apartment in Athens, 25 sq.mآپارتمان 25متری درآتن

Apartment in Athens, 20 sq.mآپارتمان 20متری درآتن

Business in Athens, 100 sq.mآپارتمان 100متری درآتن

Business in Athens, 142 sq.mآپارتمان 142متری درآتن

Business in Athens, 900 sq.mآپارتمان 900متری درآتن

Business in Athens, 774 sq.mآپارتمان 774متری درآتن

Business in Athens, 75 sq.mآپارتمان 75متری درآتن

Business in Athens, 70 sq.mآپارتمان 70متری درآتن

Business in Athens, 63 sq.mآپارتمان 63متری درآتن

Business in Athens, 63 sq.mآپارتمان 63متری درآتن

Business in Athens, 44 sq.mآپارتمان 44متری درآتن

Apartment in Peloponnese, 81 sq.m]پارتمان 81متری درپلوپونیز

Apartment in Thessaloniki, 70 sq.mآپارتمان 70متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 31 sq.mآپارتمان 31متری در تسولونیکی

 

Business in Thessaloniki, 49 sq.mساختمان تجاری 49متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 70 sq.mآپارتمان 70متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 63 sq.mآپارتمان 63متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 61 sq.mآپارتمان 61متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 32 sq.mآپارتمان 32متری در تسولونیکی

Business in Thessaloniki, 15850 sq.mساختمان تجاری 15850متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki,100 sq.mآپارتمان 100متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki,82 sq.mآپارتمان 82متری در تسولونیکی

Business in Katerini, 62 sq.mساختمان تجاری 62متری درکاترینی

Apartment in Thessaloniki, 25 sq.mآپارتمان 25متری در تسولونیکی

Apartment in Heraklion of Crete,55 sq.mآپارتمان 55متری درهراکلیون درجزیره کرت

Business in Heraklion of Crete, 40 sq.mساختمان تجاری 40متری درهراکلیون درجزیره کرت

Business in Thessaloniki, 100 sq.mساختمان تجاری 100متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 39 sq.mآپارتمان 39متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 45 sq.mآپارتمان 45متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 32 sq.mآپارتمان 32متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 40 sq.mآپارتمان 40متری در تسولونیکی

Business in Thessaloniki, 65 sq.mساختمان تجاری 49متری درتسولونیکی

Business in Thessaloniki, 60 sq.mساختمان تجاری 49متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 39 sq.mآپارتمان 39متری در تسولونیکی

Business in Thessaloniki, 320 sq.mساختمان تجاری 320متری درتسولونیکی

Business in Thessaloniki, 67 sq.mساختمان تجاری 67متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 50 sq.mآپارتمان 50متری در تسولونیکی

Business in Chalkidiki, 700 sq.mساختمان تجاری 700متری درچالکیدیکی

Apartment in Thessaloniki, 131 sq.mآپارتمان 131متری در تسولونیکی

Business in Thessaloniki, 105 sq.mساختمان تجاری 105متری درتسولونیکی

Business in Thessaloniki, 14 sq.mساختمان تجاری 14متری درتسولونیکی

Business in Thessaloniki, 64 sq.mساختمان تجاری 64متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 47 sq.mآپارتمان 47متری در تسولونیکی

Business in Thessaloniki, 214 sq.mساختمان تجاری 214متری درتسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 75 sq.mآپارتمان 75متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 39 sq.mآپارتمان 39متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 40 sq.mآپارتمان 40متری در تسولونیکی

Apartment in Thessaloniki, 73 sq.mآپارتمان 73متری در تسولونیکی

 

اشتراک خبرنامه