سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در یونان @ @ سال. سرمایه گذاری کسب و کار در املاک مسکونی واقعی

1.سرمایه گذاری بخش املاک دریونان یکی ازروش های پرسود سرمایه گذاری است که اساسا مربوط به املاک درمناطق دارای دریا وساحل می باشد. ازقبیل شبه جزیره خالکیدیکی وجزایر یونان،زیرایونان اولین کشوری است که به خاطر دریای فیروزه ای وشن زارهای ساحلی طلایی اش شهرت یافته وازاتحادیه اروپا به خاطر امنیت وپاکیزگی آن جایزه "نشان آبی"دریافت کرده است. آنها نیز روی این حقیقت که املاک ساخته شده در ساحل دریا ونزدیک به مناطق تفریحی عمومی میتواند توجه گردشگران راجلب کند،حساب باز کرده اند.


2.مامیخواهیم شما رادرپروژه های سرمایه گذاری کوتاه مدت وبلندمدت بامقیاس سرمایه کوچک وبزرگ سهیم کنیم.هرپروژه براساس تحقیقات بازاری مبسوط وتجربه زیاد شرکای ماکه باسرمایه گذاری عظیم درپروژه های سرمایه گذاری دریونان بدست آورده اند ،تکمیل می شود.

3.مراحل اصلی سرمایه گذاری دریونان.

تحقیق دربازار املاک.

خرید زمین(درشرایطی که تکمیل پروژه دراین مکان اجازه دهد)

نقشه زمین وبرنامه های طراحی وایجاد مشخصات ازقبیل نقشه برداری خطوط سرویس.

گرفتن مجوزساخت وکسب اجازه های لازم از سازمان های مربوطه.

طرح اولیه ساختمان.

ساخت خانه وپایان کار.

پایان طرح ریزی مساحت وتوسعه آن.ازبین بردن نواقص احتمالی.

4.سرمایه گذاری در ساخت وساز فوایدزیر رابه همراه دارد:

هزینه های پایین.

بیشتر پروژه هاپیش ازطرح ریزی فروخته شده وهزینه آن به صورت اقساط پرداخت میشوند.

5.قیمت ها به نسبت تکمیل پروژه ها افزایش می یابدآنها روی این موضوع حساب باز می کنندکه فروشندگان املاک که قرارداد فروش ملک خودرادرمراحل اولیه ساخت امضاء می کنندبه نسبت آنهایی که قراردادهای مشابه رابعدا امضا میکنندهزینه آن کمتر است وسود آنها ممکن است حدود 20درصدباشد.

6املاکی که درخط اول جلوی دریابدون اینکه ساختمانی نمای دریا راگرفته باشد قرارداشته باشند موردتقاضای خریداران خواهندبودزیرا آینده خوبی برای خریداران خواهدداشت.

مامی خواهیم ازسرمایه گذاران دعوت کنیم ،آینده صاحبان املاک ودیگرسرمایه گذاران درگرومشارکت با مادرتوسعه وساخت پروژه هاخواهدبود.

 

اشتراک خبرنامه