چشم انداز از شرکت توسعه Grekodom

1-مساحت حیات ،طراحی وجاذبه های آن اولین جذابیت رادربازدیدکننده ای که به خانه شما می اید ایجادمی کند.

یک باغ سنتی یونانی تمایل دارد تادرهماهنگی با عوارض محیطی وهمچنین همرنگی بامحیط پیرامونی به نسبت طراحی وروش های ساخت باقی بماند .درزمان های باستان باغ هابه عنوان بخش کامل یک خانه ونمای شهری درنظرگرفته می شدند. طبق گفته ارسطو باغ هادرشادی بشری سهم بسزایی دارند.درآن دوران تمثال ها ودیگرمجسمه ها به عنوان زینت پارک ،باغ وچشمه هااستفاده می شده است.عقیده ی یونانیان باستان از طراحی نمابرمبنای این مفاهیم بوده که زندگی برمبنای هم آهنگی بامحیط وکمترین ضرروزیان به زیبایی طبیعی محیط پیرامونی بوده است. ویلاهای افرادثروتمندبه طورزیاد باانواع مختلف گیاهان آرایشی وطبیعی ازقبیل فواره ها،آبشارهای ،پوشش گیاهی،درخت های تزیینی وبوته ای ،شاخه های بهم پیوسته ،مجسمه های مختلف ،قالب هاودیگرچیزهای تزیینی آذین می شده است.

2-زمانیکه شماشروع به طراحی باغ پیرامون خانه خوددرنزدیکی ساحل دریای اژه کردید،مطمئن شویدکه همه رنگ ها وعطرهای ممکن که طبیعت یونان دارد رابکار ببرید.حتی پیاده روهای باغ وخودروهای پارک شده ممکن است طبیعی به نظررسد زمانیکه شما کارهای لازم رادرتزیین آنهابا آذین هایی ازقبیل ظروف سفالین وکوزه ؛گلدان های کوزه ای ونگه دارنده های آنهاودیگرمتعلقات باغی انجام دهید.ودرخت های شکوفه دارودیگرگیاهان که همیشه سبزهستندبه زیبایی یک باغ یونانی درطول سال کمک خواهدکردوآنهاهمیشه باغ شمارابانورروشن پرخواهندنمود.

3-شرکت Greekodomنماهای طراحی ،طرح ها وخدمات باغی مختلفی رابرای مشتریان ارائه می کند:

طراحی اولیه نقشه زمین وهمچنین تبدیل طرح قبلی به ساخت پروژه عمومی.

طراحی ونقشه کشی زمین های مختلف ،تزیین کردن ودیگر آیتم ها.

نصابی طرح ها.

طراحی نورپردازی

کاشت درختان وبوته ها ،پوشش گیاهی ،چمنی ونقشه ی باغی.

نصب سیستم های خدماتی (سیستم های آبی،نوری ،مخزن آبی ،تراس ها وغیره..)

 

اشتراک خبرنامه