املاک و مستغلات در یونان

همه تشریفات تکامل یافت وشما مالک مغرور بخش کوچکی ازیونان شدید،حالا بعدچی؟بیشتر انجمن های املاک واقعی به شما دست می دهند ،خداحافظی می کنندوآن غیرممکن است که شماهرگزدوباره درباره ی آنها چیزی بشنوید.اما هنوزباید چند وسیله برای خانه تان بخرید،آنها رابه تلفن وخط اینترنت وصل کنید،باغتان را خیابان بندی وتزئین کنیدیاممکن است حتی بخواهید استخرشنای کوچکی بسازید بعلا وه،چه کسی باید به خانه تان توجه کند وقتی شما دورهستیدیا آن را قبل از اینکه شمابرسید تمیزکند؟

Grekodom Developmentبه شمادرحل این مشکل کمک خواهدکرد،همچون به عنوان بخشی ازگروه موزندیس (mouzenidis) ،ما ثبات راحت تر ولذت بخش تر شما راموردهدف قرارداده ایم.شرکت ما به شما پیشنهاد می کند تا خدمات مدیریت ملک زیررادنبال کنید:

ازملک شما مراقبت می کنیم

برق و دیگر قبوض راپرداخت می کنیم

خانه تان رامدیریت می کنیم

شمارادرباره ی وضعیت حفاظت ملکتان مطلع می کنیم

دراجاره ی کارگرخانه به شما کمک می کنیم

ازحیاط وباغتان محافظت می کنیم

به شما درخرید تجهیزات واسباب خانه کمک می کنیم

چیدمان وتعمیرخانه راطراحی وسازماندهی می کنیم

مدیریت امنیت ونصب سیستم های امنیت

احضار برقکار،لوله کش ودیگرمتخصصان درمواردضرورت

ابلاغیه خاص درباره ی سوالات احتمالی

وقراردادخدمات مدیریت ملک را انجام می دهیم.

Grekodom Developmentهرخدمات مدیریتی ملک وابسته به قراردادمدیریت ملک که توسط مالک امضاشده است را ارائه می دهد.این قراردادموضوع آن ،حقوق ومسئولیت های بخش های آن وموارددیگر وشرایطی که هرسندی راشامل می شود اظهارمی کند.بعدازامضای این قراردادشما کلید ملکتان رابه دست نماینده ی شرکت ما می دهید.

اجاره دادن ملکتان درحالی که دورهستید.ماهمچنین به شمادراجاره دادن ملکتان کمک می کنیم درحالی که شمادریونان نیستیدومامراقبت خواهیم کردکه اجاره ی شما بموقع به حساب بانکی شما انتقال یابد.همچنین ازملک شما مواظبت می کنیم.

قیمت خدمات مدیریت ملک استاندارد50یورودرهرماه است.این قیمت شامل می شود:

.بررسی ملک شامل بررسی خطوط برق ولوله های آن

.هواخوری ملک

.پرداخت قبوض جاری

خدمات مدیریت یک دفعه ملک

ماهمچنین خدمات مدیریت یک دفعه ی ملک راپیشنهاد می کنیم.آنها درخواستی ارائه داده اندوقراردادی امضانشده است.برای مثال ،دستمزدخدمات برای پرداخت قبض برق به میزان 10یوروخواهدبود.قبوض برق هردوماه تحویل می شودومبلغ برای پرداخت باکنتورمحاسبه می شود.قبوض آب هرچهارماه تحویل داده می شودآنها همچنین باکنتورپرداخت شده اند.

 

 

 

اشتراک خبرنامه