ملک در جزیره میکونوس

1.میکوناس(MYKONOS)جزیره ای زیبای باورنکردنی از سیکلید است که اقامتگاه بوهمیان مدیترانه ای است.این جزیره با ادغام زرق وبرق زندگی مدرن و چشم اندازهای طبیعی دست نخورده اداره می شود.تجمل آن توجه بسیاری از افراد ثروتمندرابه خودجذب می کند که برگسترش تجاری،سرگرمی وسرمایه گذاری های زمین به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد.بسیاری از جشن ها وستاره های هالیووداین جزیره رابه عنوان مقصد تعطیلی انتخاب کردندودربین مهمان ها اغلب نیکلاس کیج ،مایک جاگر،آدام گونتیر،راسل کرو وبسیاری دیگر دیده شدند.

2.شهراصلی وپایتخت این جزیره ،کورا(chORA) به مهمان ها با معماری سیکلیدیک جذاب وزیرساخت پیشرفته خوش آمد گویی می کنند.بندراصلی این جزیره دراین شهرواقع شده است ودربندرگاه آن شما می توانید مقایسه ی متنوعی از قایق های ماهیگیری وقایق های بادی تفریحی را پیداکنید.منظره های شهر اغلب می تواند بروی کارت پستال هایی از یونان دیده شوند. اززمان باستان ،شهرهاازدزدان دریایی رنج می بردندودرنتیجه برای دفاع دربرابر حمله ناگهانی ،خیابان های شهر ازاین جهت به صورت پلکان مارپیچ ساخته شده اند.

3.منطقه ی کاسترو(Castro) قدیمی ترین منطقه ی شهر است ،آن برمکانی بالاترازسطح دریا واقع شده است.دراین منطقه شما می توانیدبه کلیسای Paraportianiتوجه کنیدکه برای چندقرن کنونی دراینجا است وبرای ظاهرغیرمعمول آن مشهوراشت.خانه های سفید،مکعبی شکل کورا شمارا بادرخششان زیرتابش نور خورشیدیونان خیره می کند.درپایتخت میکونوس (Mykonos) معماری سیکلیدیک مدرن باساختمان های پیشرفته ی خوب ،برجسته کردن هماهنگی وپیوستگی توسعه ی فرهنگی دوره های مختلف ادغام شده اند.

4.اثرتاریخی برجسته ی میکونوس ،آسیاب های بادی باسنگ های سفیداست.نیم رخ غول پیکر آسیاب های بادی به مدت طولانی قبل از بالاآمدن ساحل بادریای اژه قابل رویت است.امروزه فروشگاه های رنگی مختلف وکافه هایی درون این آسیاب های بادی وجوددارند.

5.آب وهوای میکونوس نمونه واقعی مدیترانه ای است.بیش از 300روز آفتابی درهرسال وجودداردوبارش ها نادرهستند،باران هابرروی جزیره بیشتردراواخر زمستان یا اوایل بهار هستند.دمای متوسط تابستان 28درجه سانتیگراداست ومیانگین آن درزمستان ها 16درجه سانتیگراداست.محل ها یک ویژگی این جزیره را تمیز می دهد:بادهای اینجا دونوع است.اولین نوع بادگرم نامیده می شود ،آن طی زمستان می وزدوتوفان های همراه باصاعه می آورد.درتابستان این جزیره با بادmeltemiحکومت می شود،آن هوای تابستانی گرم را سرمای لذت بخش می کند.

6.جشن درمیکونوس درسراسردنیا مشهوراست.انتخاب سرگرمی دراین جزیره به طور باورنکردنی نامحدوداست.شما می توانید روزی رابا استراحت دریکی از اقامتگاه های مدروز درجزیره شروع کنیدسپس آن راباقدم زدن درتمام خیابان های سنگ فرش شده ادامه دهیدسپس می توانیدبه غواصی بروید،نهارخوشمزه ای درظرف های سنتی یونانی بخورید که دراین جزیره به روش باسلیقه ای آماده شده اند واین روزرابا باشگاه شبانه ی بوهمیان کامل کنید.درمیکونوس جایی برای تبعیض وکلیشه ها وجود ندارد.هرکس راحت،دوستانه،آزادانه وبی اندازه باوفا به همه برتری ها وعلایق انسانی رسیده است.

7.سواحل میکونوس،که درامتداداین ساحل کشیده می شود،فرصت زیادی برای تعطیلات تابستان خوش فراهم می کند.بهترین آنها ازباددرجنوب این جزیره محافظت می کند.این سواحل بااولویت ها وعلایق شما تقسیم شده اند.سواحل آرام وساکتی وجود دارد، سواحلی که شما می توانیدوقتتان راباخانواده وبچه ها درآنجا بگذرانید،سواحلی بادیسکوها،جایی که شما می توانید باریتم حرکت عقربه ساعت آرامش بگیریدهمچنین سواحلی برای ورزش های عالی وورزش های آبی ، دراینجا هرکس درآسودگی همانطور که می خواهند ودوست دارند استراحت می کند.

اشتراک خبرنامه