املاک در جزیره Thassos. فروش و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا و کلبه

1.شما به راحتی می توانیدبه جزیره تاسوس واقع درشمال دریای اژه باقایق برسید.قایق بندردریایی کاوالاراترک می کندوکلا در30دقیقه سفرمی کنید.مردم اغلب تاسوس را زمردسبز شهریونان می نامندوآن با آب های کبودرنگ دریای اژه شسته می شود وآن در220کیلومتری ازتسالونیکی واقع شده است.

2.دراینجا شما قادرخواهیدبودتا خانه ای مناسب برای استراحت باآرامش پیداکنید.سواحل ماسه ای سفیدبرفی آن جایزه ی پرچم آبی راگرقتند وتپه های سبزآن وصخره هادرتاسوس سرمایه گذاری سودمندی را ایجادمی کنند.

Недвижимость на острове Тасос

3.تاسوس باجنگل های انبوه کاج،اسپرسو،بلوط ودرختان همسطح ترکیب شده باردیف درختان زیتون نزدیک به خط ساحلی پوشیده شده اند.به همین خاطر این سبزی پوشش گیاهی آنها اغلب جزیره زمردسبز رانام نهاده است.

4.اگرشما ملکی درتوساس بخرید،به شما فرصت شگفت انگیزی برای لذت ازسواحل ونیز سفرهای هیجان انگیز وگردش ها خواهدداد.این جزیره تاریخ غنی داردوبیشتر اثرات تاریخی زنده شده اند.مطمئن شویدکه سفرتان راباآپولوی تمپل ودیونیز ثبت کرده اید.دلیل خوب دیگر برای انتخاب تاسوس برای خریدملک این است که آن تنها جزیره ای است که ازسرزمین یونان دورنیست وبنابراین شما می توانیدبه راحتی مکان های تاریخی جالب دیگریونان شمالی ونیز فرودگاه تسالونیکی برسید.

5.بدرستی،جزیره تاسوس براحتی قابل دسترس است.هواپیمای راحتی بگیریدوبا2-3ساعت آن ازفاصله ی بین فرودگاه های روسیه ،اوکراین وبلاروس،جمهوری های بالتیک یاقزاقستان وتسالونیکی زیبا عبورکند.سفربه کاوالا فقط دوساعت صرف خواهد شدوگذرگاه مستقیم قایق شماراازدریای کاوالا به خانه تان درتاسوس خواهدآورد.

Недвижимость на острове Тасос

6.دلیل خوب دیگربرای خرید ملک درتاسوس این است که اواخر فصل تابستان دراینجا بسیار طولانی است.درآوریل شماقادربه کسب روزهای آفتابی بسیار خواهیدبود وحتی دراواسط نوامبر شما می توانیدهنوززمانی درساحل صرف کنید.آب وهوای تاسوس میانه است ونشان دهنده ی زمستان گرم ونیمه تابستان که هرگز گرما نیست.دمای تابستان به طورمتوسط دراینجا 30درجه است وآن هرگز به کمتراز 14درزمستان نمی رسد.

7.تعدادزیادشهرها وروستاهای خوش منظره دراین جزیره مانند لیمناس،کازاویتی کوچک وبزرگ وپوتوس وجوددارد.اقامت در این منطقه مشابه متوقف شدن زمان دراینجا است:بیشترروستاها آیین ورسوم گذشتگانشان راحفظ وبه آن احترام می گذارد.

8.هروقت شما تصمیم به خریدیاساخت ملک خود کردید،شما قادرخواهیدبود تا به راحتی به بخش های دیگر این جزیره برسید.جاده های مارپیچی روستاهای ساحلی دریابامراکزتفریحی متعدد،اقامتگاه ها وباشگاه ها وسواحل آرامش بخش رابه هم مرتبط می کند.این جزیره همچنین بیشتر اثارتاریخی قرون وسطایی ،کلیساهاوخرابه های باستانی رادرخودجای داده است.

9.اگرشما خانه ای درتاسوس می خرید،شما فرصت استثنایی برای کشف این جزیره ی زیبا وبرای کشف نقاط زیبای مهیج گوناگون آن را خواهید داشت.

اشتراک خبرنامه