املاک و مستغلات در Pelion-ولس

1.ولوس (volos) پایتخت منطقه ی منحصربه فرد Magnesiaمنطقه ی تسالی است که ازلحاظ محیطی برساحل خلیج پاگاسیتیک (pagasitic) اولیه درپای منطقه ی کوهستانی پلیون واقع شده است.زیبایی منحصربه فردواصالت این منطقه یونان درشعریونان باستان به عنوان محل استراحت خدایان المپ ومحل تولدموجودافسانه ای که هنوز افسانه ی آن حفظ می شود ،سروده شده است.

2.مانند مغناطیس قوی که فلزراجذب می کند،جذابیت Magnesiaبه مانند گنجینه هایی است،ناحیه ی کوچک خاص آن ،دریای باشکوه وچشم اندازهای کوهستانی ،سواحل باعظمت به پرچم آبی ازتاسیس آموزش محیطی مقررشد،روستاهای خوش منظره درپناهگاه راش متراکم حفاظت شده ،جنگل های بلوط وگردوآشیانه کرده اند،سنن مردم قدیمی و یادگاری های متعدد تاریخ وفرهنگ راحفظ می کنند. ولوس درنیمه قرن 19کشف شد وبه خاطر تاریخ کوتاه آن همیشه موقعیت راهنمایی درزندگی اقتصادی،فرهنگی وسیاسی یونان رااشغال کرده است.

3.ولوس پیشرفته از لحاظ اعتبار بنددریایی این کشورسوم است ،یونان بااروپا، خاورمیانه وآسیا ارتباط برقرار می کند.دانشگاه محلی یکی ازبزرگترین موسسات آموزشی یونان است ویکی از مکان های اصلی دراین کشور برای دانشمندان بین المللی و کنفرانس های فرهنگی ،کنگره ها،نمایشگاه ها وهمایش ها است.

4.ولوس درسال 2014به بازی های المپیک تابستانی xxviiiواردشد،دراین شهر چند ورزش سطح مهارت های بین المللی وجوددارد، جایی که رویدادهای ورزش های سطح دنیا برگزارمی شود.بدست آوردن نورافکن بین المللی گسترده ،ولوس نه تنها توجه بازدیدکنندگان بین المللی ویونانی راجذب کرد بلکه همچنین برای مشتریان املاک جذاب شد.وقتی این مکان رابازدید می کنید،علاقمد خوتهید شد تادراینجا زندگی کنید،یک آپارتمان،ویلا یا کلبه درولوس بخرید.خصوصا اگرکسی قصدزندگی دریونان رانداشته باشد ،می تواند ملکش رااجاره دهد.

5.سرمایه گذاری به روز،مشتری بالقوه فقط نیازمند ملک سودمند نیست که قابلیت سوددهی درآینده را افزایش دهد بلکه همچنین فرصتی است تا درآمدقابل توجهی از اجاره ی آن ناشی شود.سودبخشی اجاره ای از آپارتمان ها یا ویلاها درولوس بسیاربالااست واز10تا15درصددرسال باتوجه به نوع ملک تغییر می کند.

 

6.جذابیت بالای رفت وآمد ملک هم در ولوس وهم درمنطقه ی پلیون به همه مواردذکرشده دربالاکمک می کند.امروزه ولوس وپیلون نه تنهاسریعترین رشد اقتصادی وفرهنگی منطقه ی این کشور هستند بلکه همچنین مرکزتوریستی معروف تسالی هستند که سالیانه توریست های زیادی از سراسردنیا را پذیرامی باشد.

7.پایتخت مگنزیا درنیمه راه بین آتن وتسالونیکی واقع شده است وهرکسی به راحتی می تواند باهواپیما یااتوبوس ،ماشین یاقطار به آنجابرسد.ضمنا درولوس راه آهنی قدیمی حفظ شده است ،که توریست رابه گذشته ی قطار که توسط محل های مونزوریس نامگذاری شده می برد.

8.برمی گردیم به زمانی که وسیله ی ارتباط درجنگل های کوهستانی روستاهای پلیون(Pelion )ازبین رفته بودوامروزه بیشتر گردشگری خیالی که پل های قوسی درتمام تنگه ای درولوس به روستای می رسد رادنبال می کنند.

9. محدوده ی کوهستان پلیون اثرتاریخی منحصربه فرداست وبه درستی یکی از زیباترین مقصدهای تعطیلی دریونان را موردتوجه قرارداد.درحقیقت آن یک منطقه ی حفاظت شده است ،بسیاری از مناطقی که درنیمه دوم قرن بیستم با جاده هایی به ولوس مرتبط شد.اکنون جاده ی کوهستانی مارپیچ سوئیس یونان را درآغوش می کشدوبا24روستا ،زیبایی وفریبندگی آنچه دورازمرزهای یونان شناخته شده اندرامرتبط می کند.

10.جالب توجه اززاویه دید توریست ها روستاهایی هستند که دربخش جنوبی پلیون واقع شده اند.درروستای آناکاسیا ،قصر وکلیسای وابسته به روم شرقی مربوط به قرن 12وجودداردودرپورتاریای خوش منظره بیشتر از6کلیسای ساخته شده دردوران جنگ صلیبی هستند.

11.البته درتابستان ،اتاق بااشکال برای حرکت درشهرهای ساحلی درساحل جنوب شرقی وشرق پنسیلوانیا وجود دارد. مشهورترین ها آگیوس آیونیز(Agios I oannis) وزاگورا(zagora) هستند.اولین آن شهر بندری افسانه ای است،برسواحل خلیج خوش منظره برسراشیبی های آگیوس دیمیتریوس واقع می شود.یک دوم برسراشیبی های کوهستان لفکوکوترونی پوشیده شده باباغستان های سیب قدیمی واقع می شود.بهترین پناهگاه ساحل بومی مساعد راحت واقامتگاه های قدیمی ،جمع شده با کاخی به سبک های قدیمی است.

12.ازاینجا کسی می تواندبرساحل دریای اژه درسراشیبی روستای الیتسا ،پوری،کوریفتو ودیگران رانندگی کند.همه آنها نسبت به خودشان منحصربه فردهستندوبه بازدیدکنندگانشان آرامش ،شیوه ی زندگی سنتی وروش های زندگی باستانی راپیشنهادمی کنند که به ندرت می توانددراین قاره کشف شده باشد.

13.به طور جاری،تقاضا برای ملک درولوس ،پلیون باصراحت افزایش می یابد.بیشترازبیشتر افراد می خواهندتا آپارتمانشان ،ویلا یاکلبه در این سرزمین زیبارابخرند.جهش واقعی همچنین درخرید نقاطی درپایتخت مگنزیا وهمچنین درنوارساحلی پنسیلوانیا ودر روستاهای کوهستانی مشاهده می شود.

 

اشتراک خبرنامه