ثبت نام از اجازه اقامت (اجازه اقامت) در یونان، اروپا، اتحادیه اروپا

درخواست جواز اقامت دریونان از طریق Grekodom

ورود،اقامت واتحاداجتماعی سومین کشور ملی برکشوریونان

شهروندانکشور های جهان سوم برای ورود به کشوریونان باید گذرنامه یا دیگر سندتجاری تعیین شده باقراردادهای بین المللی را دریافت کنند.چنین اسنادی باید جواز ورودداشته باشند،که در این صورت به قرادادهای بین المللی قابل اجرا ،قانون اجتماع وتوافقات ملی نیازمندمی شود.گذرنامه باید توسط مقام کنسولی محل اقامت صادرشده باشد.چنین گذرنامه ای به اقامت کوتاه مدت وبلندمدت تفکیک می شود.ویزا براساس مقررات قانونی متعلق به مجوزاقامت صادرمی شود وطول آنها باید معادل با آن اقامت باشد .

درخواست

درخواست شهروندانکشور های جهان سوم برای صدورمجوزاقامت دریونان باید قبل از اتمام ویزایش باشد ،برای صدوروابسته به آن به شهرداری یا انجمن درخواست دهنده ی محل اقامت یاسکونت درخواست بدهد.اگرارائه سند کامل است ،هیئت مدیره ی دارای صلاحیت وزارت امورداخلی ،اداره همگانی وعدم تمرکزیاشهرداری هاوانجمن ها ،باید گواهی سپرده صادرکنند.

صدورمجوزاقامت برای افراددارای استقلال مالی

برای دادن اقامت به کشور های جهان سوم استقلال مالی موردتوجه قرارمی گیرد،که آنها منابع کافی درسطح درآمد سالیانه ثابت برای پوشش مخارج زندگی دریونان را دارند.

اسنادموردنیازبرای درخواست مجوزاقامت یونان

فرم درخواست

کپی زیراکس درخواست گذرنامه معتبریادیگرمدارک تعیین شده ی سفربه این کشور

ویزا نوع D

صورت وضعیت پزشکی صادرشده توسط مرکزپزشکی دولتی یونان

حق الزحمه مجوزاقامت،150یور

تائیدیه صورت وضعیت شرکت بیمه که درخواست دهنده ،درخواستش رابرای بیمه پزشکی دریونان ارائه می دهد.

اسناد تایید کننده که درخواست دهنده منابع کافی به میزان درآمدسالیانه دارد تا مخارج زندگی اش دریونان را پوشش دهد.سطح سرمایه های کافی بایدبه صورت 2000یورو درهرماه تعیین شود.اگرفردی بااعضای خانواده اش همراه باشد،این مقدارتا20درصدبرای همسرو15درصدبرای هرفرزند افزایش می یابد.

مجوزهای اقامت برای افرادعمل کننده ی دارای فعالیت اقتصادی مستقل

لازمه ی درخواست اقامت برای کشور های جهان سوم، داشتن فعالیت تجاری مستقل ودرآمدی ازتجارتشان،شرکت های صنعتی،تجاری وکشاورزی ونیز هر شرکت دیگر ارائه دهنده ی خدمات درمحل های متفاوت ازاقامت دائمی آنها دریافت می کنند.

اسنادموردنیازبرای درخواست مجوزاقامت یونان

فرم درخواست

کپی زیراکس درخواست گذرنامه معتبریادیگرمدارک تعیین شده ی سفردراین کشور.

ویزای نوع D

صورت وضعیت پزشکی صادرشده توسط مرکزپزشکی دولتی یونان

حق الزحمه مجوزاقامت،150یورو

کپی زیراکس صورت وضعیت بانکی صادرشده توسط بانک تعیین شده که درخواست دهنده درحسابی به نامش مقداری پول حد اقل از60000یوروسپرده گذاری کرده است.

تاییدیه اظهارنامه شرکت بیمه که درخواست دهنده درخواستش رابرای بیمه پزشکی دریونان ارائه داد.

بررسی امکان اجرای کار

مجوزاقامت برای اعضای صنفی هیئت مدیره ،مدیران وکارمندان

قابل اجرابرای کشورهای جهان سوم از جمله اعضای هیئت مدیره،مدیران،نماینده های قانونی ومجریان ارشد معین وشعبه های شرکت های خارجی که به طورقانونی فعالیت های تجاری دریونان انجام می دهند

اسنادموردنیازبرای درخواست مجوزاقامت یونان

فرم درخواست

کپی زیراکس درخواست گذرنامه معتبریادیگراسنادتعیین شده ی سفربه این کشور.

ویزا نوع D

صورت وضعیت پزشکی صادرشده توسط مرکزپزشکی دولتی یونانی

حق الزحمه مجوزاقامت 150یورو

کپی از آگهی دولتی که تابع شرکت یاشعبه ای که به طور قانونی فعالیت هایی دریونان انجام می دهند منتشرشده باشد وهرکپی بعدی آگهی دولتی تصحیح کننده ی نام شرکت یا مقام قانونی آن منتشرشده باشد.شرکت های وابسته بهم براساس تهیه 42مقاله 5قسمتی قانون 2190/20،همچنین مقاله های مشترک را ارئه می دهند واظهارنامه ای توسط اعضای ایالتی دارای صلاحیت تعیین کردن ساختاربخش های شرکت راصادرکند.اگراسنادبالاموقعیت شرکت خارجی اداره ثبت شده تعیین نشود،صورت وضعیت اداره ی ثبت شده ی آن بایدارائه شود.تاییدیه اظهارنامه شرکت بیمه که درخواست دهنده باید باید برای پوشش مخارج بیمارستان،مراقبت پزشکی ودارویی وتصادفات تضمین شده باشد.

مجوزاقامت یونان برای مدیران ،اداره کنندگان وجانشینان آنها

کپی گواهی شده به موقع از قراردادکاری آنها بیان کننده ی مدت استخدام،موقعیت اشتغال درشرکت وحقوق فرد که حداقل معادل با حقوق ماهیانه کارگرغیرخصوصی همانطورکه توسط قرارداد کاری انجمن عمومی ملی تعیین شده است.

مجوزاقامت یونان برای اعضای هیئت مدیره ،مدیران ونماینده های قانونی

کپی آگهی دولتی که انتصاب یا انتخاب آنها رامنتشرکرده است ودرموردانتشارنشدن،کپی از مقاله های شرکت درباره ی مشارکت یا کپی ازثبات اعضای شرکت درباره ی ظرفیت آنها به صورت اعضای هیئت مدیره یا اداره کننده یانماینده های قانونی

صورت وضعیت صادرشده توسط شرکت وتصدیق کننده ی مقدار حقوق آنها کارمندان قانون دارای صلاحیت ما به شما درآماده کردن درخواست مجوزاقامتتان وارائه کردن به اعضای مهاجرت یونان کمک خواهندکرد.

اشتراک خبرنامه