جنبه های مثبت این قانون یونانی

1-همراه با مبحث املاک ،خریداران لیست صاحبان زمینی که ملک دران واقع شده رادریافت می کنند(نقشه زمین یانقشه زمین برای استفاده کشاورزی).دولت سرمایه های اصلی فرد خارجی راچک نمی کندکه آیاآن فرددر کشوراصلی خود مالیات برای دارایی اصلی خود پرداخت کرده است.باامضای توافقنامه به خود فردوخانواده اش این حق داده می شودتاویزای معتبر Shengenصادر وجهت ورودبه همه کشورهای عضو Shengenمعتبرباشد.

بعدازاینکه قرارداداولیه امضاء شد،آنها حق اجازه اقامت در کشور یونان وهمچنین درهر کشورعضو قراداد Shengenبدست می آورند.میزان پایین مالیات برای املاک هدیه است وبرای صاحب جدید املاک مانند ارث اصلی به حساب می آید.

2- کشورهای غیر از کشورهای اروپایی نیز می توانند دریونان املاک خریداری نمایند.قوانین به تصویب رسیده دردایره املاک برای همه آپارتمان ها ،خانه ها،ویلا های شبیه به وضعیت منزل مسکونی کاربرد دارد.این نکته نیز بایدمدنظر باشد که ویژگی فروش املاک دریونان،یکی ازقدیمیترین ویؤگی های فروش املاک درجهان ، در این کشوراجرامی شود که درآن بیمه املاک راضمانت کرده وصحت قرادادهای امضاءشده راکه دولت تایید کرده راتایید می کند.قوانین وضع شده اروپا خودبه خوددریونان لازم الاجرااست وانها به صاحبان املاک تعدادکمی امتیازومزایا می دهند.تعدادی ازآنان درقسمت بالا ذکرشد.

 

اشتراک خبرنامه