هزینه های زندگی در یونان توسط شرکت توسعه Grekodom

برآوردقیمت زندگی دریونان ازشرکت Grekodom

هزینه های نگهداری املاک دریونان بالا نیست.آنهاشامل:

مالیات املاک

بیمه املاک

هزینه های خدمات عمومی

1-حق بیمه.بیمه املاک دریونان اجباری نیست.امااگر ملک خریداری شده رهنی باشد بیمه ملک رهن شده اجباری می باشد.حق بیمه سالیانه املاک درحدود350یورومی باشد.

2- هزینه های خدمات عمومی به صورت متری پرداخت می شود.میانگین هزینه عمومی یک آپارتمان 50متری بالای 600یورو در سالمی باشد(به شرطی که آپارتمان در 12ماه خالی نباشد).هزینه جمع آوری زباله روی قبض برق محاسبه می شود.برای جزئیات بیشتربه شرح زیر توجه کنید.به محض اینکه صاحب یک ملک شدید بزودی صورت حساب های زیر رادریافت خواهیدکرد.

 

هزینه جمع اوری زباله ،تمیزکردن پله ها ،خدمات آسانسور،تعمیرات خانه وهزینه سیستم گرمایشی (درمواردی که خانه مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی باشد)هرچه همسایه های شما بااعتبار باشند وحالت خانه شما باکلاس تر باشدهزینه ها بالاتر میرود. اگرشما یک خانه خصوصی بخرید پرداختی شما حتما متفاوت ترخواهدبود.اگرخانمه شما دریک محله روستایی باشد،هزینه نگهداری برای شما درسال 600یورودر سال یابیشترخواهدبود(ازقبیل هزینه نظافت وروشنایی بیرونی ،هزینه نظافت استخر شنا،هزینه باغبانی وامنیتی ).

برق.صورت حساب برق هردوماه یک بار تحویل داده می شود.هزینه قابل پرداخت براساس متر پرداخت می شود.

قبض آب هر3ماه یک بارتحویل داده می شود.آن هم به صورت متری محاسبه می شود.

هزینه زندگی در یونان

Cost of living in Greece واحد UnitقیمتPrice, Euro

Busاتوبوس بلیطTicket 0,8

Petrolبنزین 1liter1,7

Car rentalاجاره خودرو 45or higher

Taxiتاکسی 1km1

Meat (pork)گوشت 1kg5

Bottled waterبطری آب 0,5 iterl0, 50

Orangesپرتقال 1kg0, 50

Seafoodغذاهای دریایی 1kg9

Dinner at a tavernشام درمیخانه 1person15

Private doctor’s adviceویزیت دکتر متخصص40

Cigarettesسیگار 1pack3-4

Cinemaسینما 1ticket9

Service costs:هزینه خدمات

Electricityبرق kWh0, 072

Waterآب Cubic liter0,41-0,65

Telephone+ internet (Free calls to Russia)تلفن+اینترنت1month40

Natural gasگاز طبیعی м³= 11 kWh0,792

Diesel fuelsروغن موتور 1liter1,3

 

اشتراک خبرنامه