فرایند خرید

مراحل خرید املاک و مستغلات در یونان -

اسناد و مدارک برای ثبت املاک و مستغلات در یونان -

هزینه های ثبت املاک و مستغلات در یونان -

 

مراحل خرید املاک و مستغلات در یونان

 

1-مراحل قانونی انتقال املاک دریونان

عنوان انتقال وثبت به طورکلی شفاف وروشن است ،وبه آسانی کنترل میشودوپروسه آن در یونان عمومی است.این کشورازژانویه 1981یکی ازاعضای اتحادیه اروپاست ،بنابراین هر دوی قانون ملی واروپایی لازم الاجراست.

2قدرت یک وکیل مدافع رامجسم کنید.که بوسیله یکی ازسر دفتراسنادیونان درحضوریکی ازدوطرف انتقال دهنده سند اجرامی شود.این قدرت وکالت به وکیل این اختیار را داده است که در این سند به عنوان نماینده فردخارجی عمل کند.این سند حاوی قدرتی است که به وکیل داده می شود که حتی درخرید وفروش املاک خاص نیز قرادادخرید راتنظیم وامضاکند.بدین ترتیب ،فروشنده نیازنیست خودرادرگیر پروسه طولانی وپیچیده قانونی نماید.

3نماینده مجاز اقدام به تنظیم سندمالیات می کندوآن را به شخص حقیقی تحویل می نماید.نرخ مالیات درحدود3.09درصد ارزش دارایی است به شرطی مجوز ساخت قبل از2006.01.01باشدواگربعدآن باشد 23درصداست.هردوطرف خریداروفروشنده قرادادمخصوص فروش املاک رادرحضورسردفتراسنادرسمی وبرگرداننده مجاز امضا می کنند.بعد ازاینکه قراردادامضاشد حقوقدان آن را درقسمت ثبت املاک که مرحله پایانی است وبایددقیق وحتما درفرایند انتقال املاک خریداری شده تکمیل شود، ثبت می کند .

4بعدازاینکه قرارداداولیه امضاشد ،خریدار سندی که توسط سردفتر تکمیل وبه زبان روسی نیز ترجمه شده رادریافت می نمایدبعلاوه مجوز ساخت،گواهی حق استفاده،نقشه کلی ملک،وطرح نقشه برداری .

اطلاعات ذکرشده بالا توسط دایره قانونی شرکت Grekodomتهیه شده بود.

اسناد و مدارک برای ثبت املاک و مستغلات در یونان

 اسنادموردنیاز برای خریدملک دریونان

روش خریدملک دریونان بسیارساده است و درکوتاهترین زمان صورت می گیرد.امروزه فقط 10روزکارکردن برای بدست آوردن عنوان کامل چند ملک دریونان کافی است.شماممکن است شنیده باشید که زمان بیشتری برای خرید ملک در یونان مورد نیاز است وچنین اعتقادی بادلیل اثبات می شود،اما امروزه این مشکل نیز بر طرف شده است.قبل از ژوئن 2011،طبق قانون حکومتی مرزی نیاز بود که افراد مشتاق به خرید ملک می بایست برای اجازه ازوزارت دفاع یونان درخواست بدهد.به همین دلیل خریدارباید بسته ی بزرگی ازاسنادراجمع آوری میکرد وتمام معاملات می توانست چندماه طول بکشند.اما اکنون این روش ساده تر شده وهمه تشریفات خرید ملک می تواند در10روزپایان یابد.فهرست اسنادموردنیازهمچنین کوتاه ترشد.

فهرست اسنادموردنیاز برای خرید ملک:

گذرنامه معتبر

ویزای معتبریونانی یاشنگنی

سنداثبات کننده ی آدرس اقامت دائم ،صورت وضعیت استخدامبرای مثال،سنداثبات کننده ی شغل اصلی خریدار موثردرآینده

کپی ازاظهارنامه مالیاتی.مقداردرآمدارائه شده مرتبط نیست وآن وابسته به قیمت ملک است.این سندبرای ثبت کردن به صورت پردازنده ی مالیات دریونان موردنیازاست.

 

هزینه های ثبت املاک و مستغلات در یونان

 قراردادخرید ملک:مخارج اضافی ودستمزدها

اگرقراردادخریدملکی راامضا می کنید،شماباید مخارج ودستمزدهای اضافی زیررا بپردازید:

 

اگرمقدارقیمت واقعی ملک تا100000ومالیات 3درصداست سپس مخارج به صورت زیرمحاسبه می شود:

 

دستمزدمشاورحقوقی:100000×1.5% =1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

 

دستمزدسردفتراسناد:100000×1.5%=1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

 

مالیات انتقال عنوان:100000×3.09%=3.090

 

دستمزد محضررهن :100000×0.5%=500

 

دستمزدنماینه ملک:100000×2%=2000 مالیات 24% علاوه به2460= ارزش افزوده

 

9740Euro مجموعا

 

 

 

اگر مقدارقیمت واقعی ملک تا100000ومالیات 24درصداست سپس درآمدها به صورت زیر محاسبه می شوند:

 

دستمزدمشاورحقوقی:100000×1.5% =1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

 

دستمزدسردفتراسناد:100000×1.5%=1.500 مالیات 24% علاوه به1845= ارزش افزوده

 

مالیات انتقال عنوان:100000×24%=24000

 

دستمزدمحضررهن:100000×0.5=500

 

دستمزدنماینده ملک:100000×2%=2000

 

29650Euro مجموعا

اشتراک خبرنامه