اسناد و مدارک برای ثبت املاک و مستغلات در یونان

اسنادموردنیاز برای خریدملک دریونان

روش خریدملک دریونان بسیارساده است و درکوتاهترین زمان صورت می گیرد.امروزه فقط 10روزکارکردن برای بدست آوردن عنوان کامل چند ملک دریونان کافی است.شماممکن است شنیده باشید که زمان بیشتری برای خرید ملک در یونان مورد نیاز است وچنین اعتقادی بادلیل اثبات می شود،اما امروزه این مشکل نیز بر طرف شده است.قبل از ژوئن 2011،طبق قانون حکومتی مرزی نیاز بود که افراد مشتاق به خرید ملک می بایست برای اجازه ازوزارت دفاع یونان درخواست بدهد.به همین دلیل خریدارباید بسته ی بزرگی ازاسنادراجمع آوری میکرد وتمام معاملات می توانست چندماه طول بکشند.اما اکنون این روش ساده تر شده وهمه تشریفات خرید ملک می تواند در10روزپایان یابد.فهرست اسنادموردنیازهمچنین کوتاه ترشد.

فهرست اسنادموردنیاز برای خرید ملک:

گذرنامه معتبر

ویزای معتبریونانی یاشنگنی

سنداثبات کننده ی آدرس اقامت دائم ،صورت وضعیت استخدام. برای مثال،سنداثبات کننده ی شغل اصلی خریدار موثردرآینده

کپی ازاظهارنامه مالیاتی.مقداردرآمدارائه شده مرتبط نیست وآن وابسته به قیمت ملک است.این سندبرای ثبت کردن به صورت پردازنده ی مالیات دریونان موردنیازاست.

 

اشتراک خبرنامه