کرایه ماشین در یونان

اگرشما تصمیم گرفتیدتااززیبایی طبیعت یونان به طورمستقل لذت ببرید،اجاره ی ماشین بهترین انتخاب شما است.

مدت وشرایط شرایط اجاره ماشین:

*تجربه رانندگی حداقل 1سال

*حداقل سن 21سال

*دربعضی موارد،اگرمشتری زیر23سال است ونمی تواند کارت اعتباری معتبری ارائه کند،ممکن است ازدادن خدمات اجاره اجتناب شود.

*بنزین توسط مشتری خریداری ومصرف می شود.دراین صورت ماشینی با مخزن کامل در اختیار مشتری قرار میگیرد ومشتری ملزم است تا آن راباهمان مقدار بنزین درمخزنش بازگرداند.

*همه جریمه های تجاوزازقوانین ترافیکی توسط فردی که ماشین اجاره کرده پرداخت می شود.

بیمه مواردزیررا پوشش می دهد:

*خسارت شخص ثالث

*مرگ یاجراحت

مدت اجاره

حداقل مدت اجاره ی ماشین یک روزاست.تخفیف به مشتریانی که ماشین رابرای مدت طولانی تراز یک روز پیشنهادمی کنند تعلق می گیرد.افزایش مدت اجاره درابتدای مدت توافق به طوراضافی پرداخت می شود.

راننده ی ثانویه

اگرشما احتیاج به راننده شخصی دارید،هزینه ای به اجاره ماشین اضافه می شود.

صندلی نوزادوبچه به طوراضافی پرداخت می شود.قیمت اجاره ی همه ماشین ها دراروپا به یورومعامله می شود.شرکت Grekodomدرصدتخفیف اجاره ی ماشین برای همه ی مشتریان که ملکی ازطریق شرکت ماخریداری کرده اند راپیشنهاد می کند.

اشتراک خبرنامه