الزامات خاص برای ساخت و ساز در یونان

نکاتی درباره ی ساخت خانه دریونان

1.شما خانه ساخته شده دریونان می خواهید،ازکجاشروع می کنید؟ساخت خانه در یونان با خرید یک نقشه زمین آغاز می شود.این معامله شامل چندمرحله می شود.شرکت ما بهترین آن را انجام می دهدتا آن رابرای شما راحت ترکند.مالک زمین باید کپی از قراردادخریدزمین خودش،طرح نقشه برداری نقشه زمین رافراهم کند.

2.کارمندسخنگوی روسی ما بررسی خواهدکرد آیا نقشه توپوگرافی با نقشه موجود واقعی مرتبط است وآنها همچنین ضریب های ساخت نقشه رابررسی خواهندکرد.عواملی وجوددارند که حداکثرمساحت متری مجاز ساخت راتعیین می کنندکه ممکن است روی این طرح خاص شود.برای مثال روی نقشه ای بامساحت 100مترمربعی که ضریب 0.4اجازه داده شده ،فردی ممکن است خانه ای بسازدکه مساحت 40متری دارد.

3.همه ی نقشه های زمین دریونان به دوطبقه تفکیک می شوند:نقشه هایی درمناطق پرجمعیت،نقشه هایی خارج از منطقه ی پرجمعیت.

آنها ضریب های ساختاری متفاوتی را واگذارمی کنند.برای مثال،نقشه ای در ناحیه ی شهری واقع شده است که ممکن است ضریبی ازمحدوده ی 0.4تا 2.4بدهد که به طور استثنایی افزایش یافته است.درباره ی نوع دوم،نقشه ها نقشه های پوششی مساحت بیش از 4000مترمربع مطلوبیت برای ساخت را موردتوجه قرار داده اند.مساحت متری مجازیک خانه نقشه هایی به شیوه ی زیر محاسبه می شود:

1.نقشه 4000مترمربع:ساختمانی که مساحت 200مترمربعی دارد وبرای ساخت اجازه داده می شود.

2.مساحت نقشه 4000-8000مترمربعی:مساحت استانداردبه صورت زیرمحاسبه می شود:200مترمربع +0.02x

3.مساحت نقشه بیش از 8000مترمربع:مساحت استانداردساخت به صورت زیر محاسبه می شود:280مترمربع+x0.01

4.همراه با نقشه بررسی کارکنان ما ،تاریخ قانونی آن را بررسی خواهیم کرد.قیمت های زمین دریونان به عوامل متعددی مانندموقعیت طرح،فاصله آن ازدریا ونزدیکترین منطقه دارای جمعیت ومنظره ای که آن دارد وغیره وابسته اند.

5.برای کمک به شمابهترین انتخاب سرمایه گذاری پولتان راانجام می دهیم به سودمندترین شیوه کارمندان توسعه ی Grekodomهمیشه آماده ی پاسخگویی به همه ی سوالات هستند وبه شما کمک می کنیم تا ملکی راانتخاب کنید که همه نیازهای شما رابرآورده سازد.

6.توسعه ی Grekodomاستفاده از ایالت هنری ودست یابی های ابتکاری علمی ومهندسی بعلاوه ی تجربه ی غنی بدست آمده توسط چندنسل تخصص های ساخت ما راایجاد می کند.آن با انجام مشتاقانه ی درخواست هاوپروژه های شما تحقق بخشیده می شود.کیفیت نامتناسب عملکردکاری توسط متخصصان شایسته تر به وضع طرح هنری متصل شده اندوتکنولوژی های ساخت،انتخاب دقیق موادمورداستفاده ی متخصصان ساخت ما ،بررسی وکنترل مداوم ،مادرهمه مراحل تکمیل ساخت پروژه ومدیریت کارآمد آن حفظ می کنیم.

7.وقتی خانه ای می سازیم،ازبهترین مواد ساخت باکیفیت ونیز وضعی که این راه حل تکنیکی این صنعت رااستفاده می کنیمکه امنیت پروژه،راحتی وآسودگی استفاده را تضمین می کند.کارکنان شرکت به شما کمک خواهندکرد تا موادمطلوب انتخاب کنیدکه برای کاری که انجام شود مناسب ترهستندونیز راه حل طراحی بهتر که ناحیه محلی رسیدگی وخصوصیات دیگر رااتخاذمی کند.

8.کارکنان متخصص ما اطمینان می دهند که طرح های شما برای کامل تربودن تحقق خواهندیافت.توسعه ی Grekodomنظارت پیچیده ای درهمه مراحل ساخت کاری که ازطراحی نقشه ها شروع می شودوویژگی های توسعه تاتکامل پایانی آنها رافراهم می کند.پیشرفت دانش ومهارت های تخصصی کارمندان ما به ساخت خانه ی شما دریونان درکوتاه ترین زمان وباحداقل مخارج شما کمک خواهدکرد.

اشتراک خبرنامه