مالیات در یونان

1.پرداخت مالیات انتقالی طی خرید دارایی غیرمنقول دریونان الزامی است،ازاین اموال به دوشیوه مالیات گرفته می شود: 3.09% برای مالکیت های ساخت جدید بامجوزساخت که قبل از 1ژانویه سال 2006رواج یافت وعلاقه به خانه سازی ثانویه صرفنظرازتاریخ انتشارمجوزساخت.23%درموردی که مجوزساخت بعدازذکرشده دربالا منتشرمی شود.

2.بعدازخرید ملک ،مالک بایدهمچنین سالیانه مالیات کل دارایی رابپردازد.مالیات جدید جایگزین مالیات اموال ضروری تحمیل شده درسال 2011که ازطریق سندرفاهی شرکت Electricجمع شدمی شود.مالیات جدید برای افرادی همچنین نهادهایی بکارمی رود که طرح های زمین وکشاورزی رادربرمی گیرد.میزان مالیات دارایی می تواند دروب سایت اعتبار مالیاتی بااستفاده کردن رمز عبورشخصی محاسبه شود.

3.حقوق دارایی زیر مشروط به مالیات جدید هستند:

اموال شخصی ،اموال عمومی،اموال بخش مشترک،ملک موروثی وغیره.بعلاوه مالیات برطبقاتی مانند پارکینگ درساختمان ها،محدوده ی پارک کردن پوشیده شده،خصوصیات اضافی ساختمان واستخرشناتحمیل شده اند.

4.آن باید ذکرشودکه فروشنده های ملک همچنین مالیاتی به نام سود صوری را می پردازند که می تواند طی فرایند فروش ملک افزایش یابد.به همین صورت سودتوانسته امکان تفاوت نامتناسب بین میزان مالیات تعلق گرفته ومیزان تجاری واقعی اختصاص یافته درقراردادفروش راموردملاحظه قراردهد که معمولا به طور قابل ملاحظه ای بیش از اندازه بها داده شده است.نرخ مالیات برای این نوع سود 15درصد است ودرمورداملاک واقعی ثانویه تحمیل می شود.به همان اندازه امکان تخفیف باتوجه به عمر ملک وجوددارد.

5.مالیات دارایی یکسان ،مالیات اصلی وتکمیلی راشامل می شود.مالیات اصلی برای ساختمان ها،نقشه ها،زمین ها وغیره بکارمی رود.مالیات اصلی براساس موقعیت ملک،اندازه،عمرملک،محدوده ای که ملک واقع شده استوتعدادجهت های آزادملک محاسبه می شود.مالیات تکمیلی برملکی با ارش ملک تحمیل می شودکه از30000یوروبرای یک مالک و600000یوروبرای شریک متجاوزمی شود.نرخ مالیات از0.1تا1درصدمیزان مالیات تعلق گرفته تغییر می کند.

2013-2014 مالی سال اساس بر درامد بر مالیات نرخ

میزان دارایی میزان مالیات نرخ مالیات میزان درآمد کلی میزان مالیات کلی

2500022%5500250005500

1700032%54404200010940

مقدار مازاد 42%

 

ب)درآمدانحصاری مالکان وکارکنان آزاد،به جزموردCاین پاراگراف وکارکنان آزادبه صورت مقیاس های زیر مالیات دریافت می کنند:میزان مالیات برای غیرکارمندان،میزان مالیات براساس درآمد فرد

میزان دارایی میزان مالیات نرخ مالیات میزان درآمد کلی میزان مالیات کلی

5000026%130005000013000

مقدار مازاد 33%

 

 

کاهش میزان مالیات دسته اول میزان درآمد مالیات برای درآمدبالای 10000یوروبرای مالکان جوان ازدواج نکرده ومعرف های جدیدکارکنان آزاد که از 1ژانویه 2013به بعدوبرای 3سال اول فعالیت های تجاری آنها در شروع اولین فعالیت تجاری آنها فراهم می شود.

ج)میزان مالیات 13درصدبردرآمدناشی از کارکشاورزی انحصاری تحمیل می شود.خصوصا،درآمدازکارکشاورزی انحصاری آغازشده برای سال مالی 2014براساس میزان مالیات تصاعدی قابل اجرابرای کارمندان بازنشسته مالیات بسته خواهدشد.

د)درآمد اجاره نامه همچنین درآمدی از دارایی های منقول براساس مقیاس های زیر مالیات گرفته می شود:میزان مالیات بردرآمدازدارایی واقعی ودارایی منقول

میزان دارایی میزان مالیات نرخ مالیات میزان درآمد کلی میزان مالیات کلی

1200010%1200120001200

مقدار مازاد 33%

 

میزان درآمد کلی املاک واقعی به صورت مالیات تکمیلی ارائه شده اندکه بانرخ 1.5درصد محاسبه می شوند.درخصوص میزان موردقبلی تابیش از 3درصد افزایش می یابد ودرموردی که فضای ساختمان سازی بیش از 300مترمربع است یا برای اجاره ی کاری فراهم شده اند.میزان مالیات ثابت درمقیاس مالیات بندی کارمندان وبازنشستگان کاهش می یابد:

الف)وقتی درآمد تا21000یورو بالامی رود،آن تا2100یوروکاهش می یابد.درصورتی که مالیات کمتراز 2100است ،مقدار کاهش بااین میزان مالیات محدود می شود.

ب)اعتبار مالیاتی حداکثر2100یوروتا100یوروبه ازای هر1000یوروی اضافی درآمد بیش از 21000یورو کاهش می یابد.درست مالیات کاهش یافت تا به همان شکل باقی بماند،مالیات پردازنده دریافتی های خارج شده مطابق با قوانین تنظیمات پرداخت راارائه کنند یا درایالت های عضواروپا دررابطه باخرید کالاوخدمات توسط مالیات پردازنده ،همسریا وابستگان منتشرشد.میزان کلی دریافتی ها باید25درصد درآمد مشمول مالیات ارائه شده مطابق با مقیاس این پاراگراف راارائه کند.مقدارکلی دریافتی ها نباید بیش از 10500یوروشود.درآمدهای متحمل شده درصورتی پذیرفته می شوندکه آنهاکاهش درزمان مناسب راشامل شوندوآنها باهم برای همسران محاسبه شده اندودربین آنها براساس کاهش درآمدفردمشمو مالیات مطابق با میزان ارائه ماده توزیه می شود.درصورتی که میزان دریافتی ارائه شده کمتراز میزان لازم است،مالیات باتفاوت مثبت بین مقداردریافتی موردنیاز،بالاترازمحدوده ی 10500افزایش می یابد ومقداردریافتی ارائه شده در22درصد ضرب می شود.

 

 

 

 

 

اشتراک خبرنامه