حمایت حقوقی از شرکت توسعه Grekodom

حمایت قانونی ازشرکت پیشرفته Grekodom

1-شرکت Grekodom Developmentیک شرکت مدرن قانونی به حساب می آید.فعالان متخصص وباتجربه درحوزه های مختلف قانون به نحواحسنت کار مترجمان حرفه ای رابرای شرکت انجام میدهند.کارمندان حقوقی همیشه آماده ارائه هرنوع اطلاعات جامعی برای شماهستند تابه شمادرتکمیل کردن هرنوع سندقانونی وترجمه آن کمک کنند. آنهانماینده شمادردادگاه ،دستگاه اداری یا هرمکان دیگری خواهندبود.آنچه که مهم است ،پیشنهادهای خودرا ارائه خواهندکردواسناد رابه زبانی که برای شما قابل فهم باشد تنظیم خواهندنمود:زبان های کاربردی شرکت یونانی،انگلیسی،روسی وآلمانی است.بعلاوه کارمندان مااسنادرا ترجمه کرده وبرای شماتوضیح خواهند داد.

2-مشاوران قانونی شرکت ازشرکت ها،افرادحقیقی،ارباب رجوع وموسسات مالی که کارسرمایه گذاری دریونان ویادرکشورهای دیگرانجام میدهند پشتیبانی قانونی ارائه می نمایند.شعبه قانونی مرکزی ما درتسولونیکی می باشدوباشعبه های قانونی مادرآتن روابط تنگاتنگی دارد.

زمینه های تخصص

قانون مدنی_املاک_ساخت_سرمایه گذاری

1انتقال املاک به غیر

اجاره املاک تجاری ومسکونی

دادن هدیه به والدین

دادن هدیه _براوردن خواسته ها_پذیرش ارث وماترک

مدیریت املاک

اجاره املاک باوقت اشتراکی

قراردادهای تعمیروساخت املاک

لیزینگ

قراردادهای ساخت وتعمیرخانه .مشارکت درساخت خانه.

تعهدات قانونی وامنیتی

قانون تجاری واقتصادی - قانون شرکت – قانون بانکداری

قانون شرکت :موادقانونی شرکت،پیشنهادهای کتبی وشفاهی باملاحظه اساسنامه شرکت وقراردادهایش باادارات قانونی خارجی؛تنظیم پیشنویس مصوبات هیات مدیره شرکت؛ادغام وتجزیه.

قانون ورشکستگی.فرایندهای ورشکستگی ؛مشخص کردن مدافع؛پرداخت طلب بدهکاران؛سازماندهی مجددوطرح های تسویه حساب مشتریان ؛طرح های نوسازی شرکت.

لیزینگ اقتصادی؛عقدقراردادهاوجبران خسارت لیزینگ اقتصادی؛تصییح نرخ اجاره ها؛لیزینگ هتل ها.

انواع قراردادها وپیمان های اقتصادی ؛مشارکت اقتصادی وریسک پذیری درمشارکت؛توافقات نمایندگی تجارت وتوزیع کنندگی درسطح ملی وبین المللی؛دادخواهی وپرداخت غرامت.

قوانین عمومی

3مالیات ها؛وضع مالیات برشرکت هاوافراد.قانون مالیات بین المللی.

توافقات جلوگیری ازپرداخت دوبرابرمالیات.

پروژه های دولتی ؛قانون موسسات عمومی؛شراکت بخش دولتی وخصوصی.

قانون ساختمان سازی وطرح ریزی شهری.

قانون حمایت ازمحیط زیست وجنگل بانی.

قانون سیستم های نیرو-منابع تجدیدپذیرنیرو.

4-قانون مهاجرت

اجازه اقامت

کاربردهای تعمیراتی وپشتیبانی حقوقی توسط افرادشایسته (هیات مدیره وزارتخانه داخلی؛عمومی.اداره امور کلی وتمرکززدایی؛شهرداریها؛اداره امورداخلی مهاجران یاقسمت اقدامات پلیسی مهاجران.

5انواع مجوز های اقامت جهت استخدام

استخدام نیروی موقت جهت کاریاتدارک خدمات یاکار.

استخدام فصلی.

هیات رییسه شرکت.

مسافرت های موقتی برای ارائه خدمات.

6- ورزشکاران –مربیان؛

اعضای گروه های هنری؛

تهیه کنندکان کارهای هنری؛

دانشجویان باستانشناسی؛

7-مجوزاقامت برای فعالیت مستقل اقتصادی:

فعالیت های مستقل اقتصادی؛

توسعه فعالیت سرمایه گذاری؛

مجوز اقامت به دلایل خاص.

دلایل بشردوستانه

علاقه عمومی

قربانیان رفت وآمد

مجوزاقامت برای معاشرت های فامیلی.

اعضای خانواده کشورثالث.

مجوزاقامت یرای اعضای خانواده کشورثالث درکشورمستقل.

اعضای خانواده یونانی یا شهرهای اروپایی.

8- مجوزاقامتی نامشخص

مجوزاقامت طولانی مدت

صدوراجازه ورود.ویزا

مردم اروپا مایلندبدون ویزابه یونان سفرکنند.گذرنامه آنان بایستی تازمانیکه دریونان باشنداعتبارداشته باشد.یونان قرارداد Shengenرابه منظورورود به کشورش راامضانموده است.لیست انواع ویزاهابراساس دلیل ورودبه کشور به شرح زیر است،ولیست کشورهایی که درخواست(یاعدم درخواست)اجازه ورود کرده اند(ویزا)

9- دفاع دردادگاه

تبعیدیک تبعه خارجی توسط دادگاه

دستگاه اداری تبعیدیک تبعه خارجی

ورودغیرقانونی به کشور

مخالفان علیه بازداشت موقتی

ابطال وتاخیر درخواست ها؛توقیف موقتی سپرده های یک مدیر شایسته دادگاه برای اولین مورد.

10حق پناهندگی سیاسی

قراردادژنو

قراردادژنو:پناهجویان وافراد بی خانمان تحت محافظت قرارداد4ژنوقراردارند.

فرمان رییس جمهوری1999/61

فراینداعطای مجوزپناهندگی به یک خارجی ولغوآن واخراج واجازه وروداعضای خانواده ملل.با مشارکت و همکاری بامامور عالیرتبه نمایندگی سازمان ملل دریونان درامور پناهجویان است.

11- مجوز اقامت موقتی پناهجویان

اعطای تابعیت- بدست آوردن تابعیت یونانی

تعیین هویت مخصوص خارجی ها

12- قوانین جنایی

جرایم اقتصادی

قصورپزشکی

تصادفات ترافیکی

هریک ازارباب رجوع شرکت Grekodomبه کارشناس باتجربه ارجاع داده شده ومشاوره مفیدوحمایت قانونی درهرمرحله از خرید یااجاره املاکش ،ساخت آن ،سرمایه گذاری ویژه ویادرخواست مجوز اقامت دریافت می کند.

 

اشتراک خبرنامه