خدمات VIP در فرودگاه "مقدونیه" تسالونیکی، یونان

خدمات VIPدرفرودگاه مغدونیه،تسالونیکی ،یونان

1.Greekodom در قلمرویونان محدوده ی گسترده ای ازخدمات باکیفیت بالا بارضایت نیاز مشتریان رافراهم می کند.علاوه براین خدمات،درحوزه هایی مانند فروش ویژه،ساخت وتوسعه را ارائه می دهیم وهمچنین به مشتریانمان خدمات VIPدرفرودگاه مغدونیه،تسالونیکی،کازانتزاکیس،هراکلیون وبیشترفرودگاه هادرفدراسیون روسیه پیشنهادمی کنیم.

2.خدمات VIPدرفرودگاه مقدونیه،تسالونیکی:

درباره ی ورود:مشتریان ما درهواپیما همدیگرراملاقات می کنند ووسایل شخصی آنها ازآنها تحویل گرفته می شود وبه فرودگاه برگردانده می شود.کارمندان ما مشتریان VIPراهمراهی می کنند به طوری که آنها ازیک محدوده ی کنترل عبورمی کنند وچمدان آنها پس گرفته می شود.بادرخواست آنها بعداز پس گرفتن چمدان ،مشتریان همچنین ممکن است ازمنطقه ی سرگرمی VIPدیدن کنند.

درباره ی حرکت:اظهارورود

منطقه ی سرگرمی وانتظار VIP

محدوده ی کنترل ووسیله شخصی اظهارمی کند که مشتری VIPرا مستقیما به هواپیما هدایت خواهدکرد.کارکنان ما مشتری راهمراهی خواهندکرددرحالی که سوارمی شوند.میزان گسترده ای ازخدمات شرکت ما ضمانت های کیفیتی بی نظیرسفرشما به یونان به خرید دارایی تان راارئه می کند.علاوه برخدمات فهرست شده دربالا ،کارکنان ما خدمات اضافی به شما پیشنهاد می کنند ودرحل هرمشکل سازمانی احتمالی شامل گشت های سازمانی وتورهای هدایت شده با راهنمایان باتجربه ومهارت بالای صحبت به زبان شما،رزروپروازها،ماشین ودیگر وسایل اجاره ای ،انتخاب گسترده ی هتل ها وغیره کمک می کنند.انتخاب شما درباره ی این شرکت ،خدمات کیفی بیمه ای شما راتضمین می کندکه همه ی نیازها ودرخواست های شما را برآورده می کندوسفرشما فقط به امضای قراردادخریداملاک منجرنمی شود بلکه یک سفر به یاد ماندنی و تاثیر گذار ازیونان برای شما باقی خواهد گذاشت.

 

اشتراک خبرنامه