فروش - زمین 7230 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

1 350 000 €