فروش - زمین 6000 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

270 000 €