فروش - زمین در کاساندرا (خالکیدیکی)

4 000 000 €

1 200 000 €