فروش - زمین 10000 m² در آتوس (خالکیدیکی)

120 000 €

85 000 €