فروش - زمین 3300 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

500 000 €