فروش - زمین 6310 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

1 500 000 €

1 250 000 €