فروش - تجارت 280 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

840 000 €

750 000 €