فروش - خانه 250 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

500 000 €

350 000 €