فروش - دوبلکس 123 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

580 000 €

410 000 €