فروش - خانه 60 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

قیمت از 180 000 €