فروش - خانه 69 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

قیمت از 190 000 €