فروش - زمین 12115 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

315 000 €

120 000 €