فروش - تجارت 225 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

1 500 000 €