فروش - زمین 1293 m² در لیماسول

220 000 €

180 000 €