فروش - تجارت 180 m² در تسالونیکی

200 000 €

185 000 €