فروش - تجارت 1080 m² در تسالونیکی

800 000 €

650 000 €