فروش - زمین 12750 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

800 000 €