فروش - دوبلکس 152 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

500 000 €

470 000 €