فروش - زمین 6000 m² در سیتونیا (خالکیدیکی)

300 000 €