فروش - زمین 16000 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

650 000 €

350 000 €