فروش - زمین 14300 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

580 000 €

420 000 €