فروش - تجارت 3050 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

5 500 000 €