فروش - خانه 285 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

740 000 €

500 000 €